Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55429
Title: Роль держави в процесі відродження промисловості України в кризових умовах
Other Titles: State role in the renewal process of Ukraine industry in crisis terms
Authors: Сударкіна, Світлана Петрівна
Ларка, Микола Іванович
Keywords: відтворення промисловості; функції промисловості; стратегія відновлення промисловості; enewal of industry; functions of industry; strategy of renewal of industry
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сударкіна С. П. Роль держави в процесі відродження промисловості України в кризових умовах / С. П. Сударкіна, М. І. Ларка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 2 (4). – С. 108-114.
Abstract: Необхідність відтворення промисловості України в сучасних, кризових умовах є базовою потребою для держави, тому що саме промисловість, як основна галузь будь-якої господарчої системи, виконує кілька надважливих функцій. До них відносяться – по-перше, створення вітчизняної виробничої бази, яка спроможна забезпечити потреби у багатьох видах товарів як промислового призначення, так і побутового, інформаційного, тощо. По-друге, промисловість формує виробничі кадри високого професійного рівня, що є запорукою підйому культурного та інтелектуального стану держави в цілому. По-третє, розвинута промисловість забезпечує високу якість товарів та конкурентоспроможність їх на світових ринках. Четверте. Розвинута промислова база створює позитивний імідж державі, що, в свою чергу, забезпечує сталі міжнародні відносини та повагу до держави в світі. П’яте – суттєво також, що саме промисловість забезпечує обороноздатність держави. За останні 30 років з суб’єктивних та об’єктивних причин промисловість держави зазнала значних втрат, які необхідно ліквідувати на новій науково-технологічній базі. Це потребує значних коштів, часу та інших видів ресурсів. Таким чином, можна стверджувати, що це – системна задача, яка потребує стратегічного підходу до її вирішення і особливої ролі держави в цьому процесі. В статті розглядається система взаємопов’язаних заходів, необхідних для науково обґрунтованого підходу з вирішення цієї задачі та роль держави в цьому процесі. До системних факторів відносяться – розробка стратегічного плану відродження промисловості; зміни спеціалізації окремих виробництв; зміни в податковому законодавстві; заходи з підтримки та розвинення науки та технологій; удосконалення юридичної бази; удосконалення системи прийняття рішень на всіх рівнях управління; створення привабливого інвестиційного клімату в державі. Особлива увага приділяється ролі держави в цьому процесі, виходячи з принципового положення про необхідність жорсткого державного регулювання взагалі і особливо – в кризових умовах з обмеженими ресурсами та високими ризиками різного роду.
A necessity of renewal of industry of Ukraine for modern, crisis terms is a base necessity of the state, because exactly industry as a basic constituent of any economic system executes a few major functions. To them behave: firstly, presence of home productive base that is able to provide requirements in the far of commodities of both industrial and domestic, informative setting. Secondly, exactly industry forms high professional productive shots, that, in turn, is the mortgage of getting up of cultural and intellectual level of the state on the whole. Thirdly, the developed industrial base provides high quality of commodities and their competitiveness on world markets. Fourth - the developed industry produces a positive image of the state, that, in turn, provides steady international relations and respect to the state in the world. Fifth - exactly industry is basis of defensive capacity of country. For the last 30 on objective and subjective reasons industry of country considerably grew short, bore serious losses that must be liquidated on new scientific and technological basis. It requires enormous facilities, time and different resources. It is therefore possible to assert that it is a system task that requires strategic approach at her decision and special role of the state in this process. The system of associate measures necessary for scientifically reasonable approach in the decision of this task and role of the state in this process is examined in the article. To the system factors behave is development of strategic plan of revival of industry; changes of specialization of separate industries and productions; changes are in a tax law; programs on development and support of science and technologies; improvement of legal base; improvement of the system of making decision at all levels of management; creation of attractive investment climate is in the state. Basic attention is spared to the role of the state in this process, coming from fundamental position about the necessity of hard government control in general, and in particular, in crisis terms with limit resources and high рисками of different family.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.108
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55429
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_2_EN_Sudarkina_Rol.pdf559,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.