Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55453
Title: The coronavirus COVID-19 effect on global economy
Other Titles: Вплив коронавірусу COVID-19 на світову економіку
Authors: Gololobova, Olesya
Chmeleva, Olga
Keywords: economic recession; economic growth prospects; economic expectations; економічний спад; перспективи економічного зростання; економічні очікування
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Gololobova O. The coronavirus COVID-19 effect on global economy / O. Gololobova, O. Chmeleva // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 63-68.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the economic situation in most world countries in connection with the COVID-19 coronavirus pandemic, as well as to the analysis of the factors of economic decline in various sectors of the economy, industry and service provision. The outbreak of coronavirus has already caused suffering to humanity and led to significant economic shock. The decline in output in China is felt worldwide, reflecting China's key and growing role in global supply chains, as well as in financial and tourism markets. Outbreaks elsewhere in the world have similar effects, albeit on a smaller scale. Today, the prospects for economic growth remain uncertain, in particular, according to the forecast, the annual growth of global GDP as a whole until 2020 will fall to 2.4% compared to 2.9% predicted in 2019. The longer and more intense phase of the coronavirus outbreak, which is spreading widely in Asian region, Europe and North America, will significantly weaken economic expectations. In this case, global growth may drop to 1.5% in 2020, which is twice the projected rate of COVID-19 outbreak. There are also serious concerns that the continued spread of COVID-19 could jeopardize food security. Those are issues that make the work relevant. The theoretical and practical importance of the work is the need to consider as soon as possible the impact of negative risks on the economies of the world, the development of the most effective and proactive measures to prevent the infection of the virus, as well as the introduction of clearly targeted policies to support health systems and its workers, to protect the income of vulnerable social groups and enterprises during the pandemic. Activities aimed at maintaining macroeconomic policies can help restore confidence and encourage renewed demand and help to implement coordinated multilateral actions to ensure better health policies, deter and mitigate business controls, support businesses and ordinary low-income citizens. The conclusion was made that assessing the economic consequences of the virus outbreak is not an easy task due to uncertainty. However, it is possible to try to model scenarios for further restructuring of the world economy and its recovery.
Стаття присвячена розгляду економічної ситуації, що склалася в більшості світових країн у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, а також проведенню аналізу факторів економічного спаду в різних галузях економіки, промисловості та сфері надання послуг. Спалах коронавірусу вже заподіяла страждання людству і привів до значного економічного шоку. Скорочення випуску продукції в Китаї відчувається у всьому світі, відображаючи ключову і зростаючу роль Китаю в світових колах поставок товарів і послуг, а також на фінансових і туристичних ринках. Спалахи в інших країнах світу мають аналогічні наслідки, хоча і в меншому масштабі. На сьогоднішній день перспективи економічного зростання залишаються невизначеними, зокрема за прогнозом, щорічний приріст світового ВВП в цілому до 2020 року впаде до 2,4% в порівнянні з прогнозованими в 2019 році 2,9%. Більш тривала і інтенсивна фаза спалаху коронавірусу, який широко поширюється в Азіатському регіоні, Європі та Північній Америці, значно послабить економічні очікування. В такому випадку глобальний приріст може знизитися до 1,5% в 2020 році, що в два рази перевищує прогнозований темп спалаху COVID-19. Існують також серйозні побоювання, що подальше поширення COVID-19 може поставити під загрозу продовольчу безпеку. Саме ці питання обумовлюють актуальність роботи. Теоретичне і практичне значення роботи полягає в необхідності якомога скорішого розгляду впливу негативних ризиків на економіку світових країн, розробці найбільш ефективних і проактивних заходів для попередження зараження вірусом, а також введенню чітко спрямованої політики з підтримки систем охорони здоров'я та її працівників, захисту доходів уразливих соціальних груп і підприємств під час пандемії. Заходи, спрямовані на підтримку макроекономічної політики можуть допомогти відновити довіру ісприяти відновленню попиту допомогти здійснювати скоординовані багатосторонні дії для забезпечення більш ефективної політики в сфері охорони здоров'я, стримування і пом'якшення заходів контролю діяльності бізнесу, підтримки суб'єктів господарювання і звичайних громадян з низьким рівнем доходу. Зроблено висновок, що оцінити економічні наслідки спалаху вірусу - завдання непросте через невизначеність. Однак можливо спробувати змоделювати сценарії подальшої перебудови світової економіки і її оздоровлення.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7483-2502
orcid.org/0000-0001-7483-2502
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.6
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55453
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Gololobova_The_coronavirus.pdf652,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.