Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55457
Title: Удосконалення економічних методів управління охороною праці
Other Titles: Improvement of economic methods of occupational health
Authors: Гриценко, Наталя Валеріївна
Козодой, Дмитро Сергійович
Keywords: травматизм; безпека праці; працівник; роботодавець; injuries; labor safety; employee; employer
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гриценко Н. В. Удосконалення економічних методів управління охороною праці / Н. В. Гриценко, Д. С. Козодой // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 46-49.
Abstract: Сучасні підприємства України стикаються з проблемами управління охороною праці. На практиці для їх вирішення застосовуються відповідні механізми, серед яких й економічні методи управління. Доведена необхідність розробки й застосування економічних методів (економічного механізму) впливу на охорону праці, стимулювання всіх осіб та підрозділів, які беруть участь у виробничих процесах, забезпечують і формують рівень безпечного виконання робіт, яка спричинена неефективністю чинних нині на підприємствах адміністративних форм і методів управління, оскільки останні не пов’язують стан охорони праці з оцінкою кінцевих результатів загальногосподарської діяльності окремих колективів та підрозділів, з виконанням конкретними особами посадових чи функціональних обов’язків. Визначені напрямки економічного впливу на працівників підприємства щодо дотримання правил охорони праці та удосконалення механізму реалізації економічних методів управління охороною праці на підприємстві. Проаналізовані існуючі підходи до застосування економічних методів управління охороною праці в рамках чинного законодавства України. Виконана їх систематизація та доповнення. Відзначено, що впровадження заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і на соціальні результати виробництва. Показано, що економічні методи управління умовами та станом охорони праці на підприємствах України може, і повинно стати вагомим важелем із забезпечення безпеки виробництва та зниження рівня травматизму, впровадження безпечних методів праці, скорочення чисельності порушень правил безпеки.
Modern enterprises of Ukraine face the problems of occupational health management. In practice, their solutions apply appropriate mechanisms, including economic and management practices. The necessity of development and application of economic methods (economic mechanism) of influence on occupational health, stimulation of all persons and divisions participating in production processes, and provide a form safe level of performance. It is caused by the inefficiency of the current administrative forms and methods of management in enterprises, as they are not associated with the state of safety assessment, general outcomes of individual groups and departments with the implementation of specific individuals or official duties. Directions economic impact on employees to comply with safety rules and improve the mechanism for implementing economic methods of safety management in the enterprise. The existing approaches to the application of economic methods for occupational health management in the framework of the current legislation of Ukraine are analyzed. Made their systematization and additions. It is noted that the implementation of measures to improve working conditions and occupational health has a stimulating effect on both economic and social production results. It is shown that economic methods of managing the conditions and state of occupational health at Ukrainian enterprises can, and should, become a significant lever to ensure production safety and reduce injuries, introduce safe labor methods, and reduce the number of violations of safety rules.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55457
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Hrytsenko_Udoskonalennia.pdf352,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.