Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55459
Title: Планування кар'єри та професійного розвитку в економічній сфері: формування системи управління
Other Titles: Career planning and professional development in the economic sphere: formation of a management system
Authors: Яковенко, Ярослава Юріївна
Таловер, Володимир Адиславович
Лозовик, Дмитро Борисович
Бала, Володимир Володимирович
Keywords: вибір кар'єрних цілей; ділова кар'єра; кар'єрна орієнтація; choice of career goals; business career; career orientation
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Планування кар'єри та професійного розвитку в економічній сфері: формування системи управління / Я. Ю. Яковенко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 106-109.
Abstract: У статті розкрито особливості планування та розвитку кар’єри, розглянуто її особливості як процесу, який здійснюється в умовах інформатизації та динамічної зміни соціально-економічних відносин, а також передбачає необхідність професійного становлення та розвитку особистості. Уточнено категоріально-понятійний апарат з питань управління кар’єрою. Наголошено на тому, що ринок знань, який включає в себе навички, творчі здібності працівника, професіоналізм і компетентність, стає рушійною силою професійного розвитку, який полягає у підвищенні мотивації та покращені здібностей у відповідності до виконуваної діяльності. Було з’ясовано стан вивчення основних факторів, що впливають на формування кар’єрних орієнтацій. Також у ході дослідження було виявлено проблеми стосовно реалізації кар’єри молодіна сучасному ринку праці. Авторами стверджується, що дипломований фахівець обирає напрям своєї діяльності серед багатьох варіантів, які можна узагальнено розділити на три категорії: бізнесова діяльність, робота на державній службі чи академічна наука. Окремо було досліджено економічний ефект від націленості працівника на професійний розвиток і зростання та подано чинники розвитку фахівця-економіста у сфері академічної науки. Розкрито основні положення сучасної концепція розвитку кар’єри, зокрема: свобода вибору освітніх траєкторій, узгодження розвитку кар’єри з прагненнями індивіда, поступове планування кар’єри. Здійснено порівняння системи професійної підготовки економістівв Україні та закордоном. Також встановлено, що фахівці уекономічній сфері не завжди уявляють власне професійне майбутнє і кадровий потенціал, а також сукупність необхідних у майбутньому знань і навичок. Підсумовано, що важливе значення у формуванні та управлінні кар’єрним розвитком мають врахування динаміки розвитку кар’єри та мотиваційні аспекти.
The article deals with the features of career planning and development as well as its features as a process that is carried outin the context of informatization and dynamic changes in socio-economic relations, and also provides for the need for professional formation and development of the individual. The categorical and conceptual apparatus for career management has been clarified. It is noted that the knowledge market, which includes the skills, creativity of the employee, professionalism and competence, becomes a driving force for professional development and is to increase motivation and improve abilities in accordance with the performed activity. The state of study of the main factors influencing the formation of career orientations is also clarified. Problems in the implementation of the career of youth in the modern labor market are identifiedin the paper. The authors argue that a graduate chooses a field of activity among many options, which can be broadly divided into three categories: business activities, government employment, or academic science. Also the economic effect of the employee's focus on professional development and growth is investigated and the factors of development of a specialist-economist in the field of academic science are presented. The main provisions of the modern concept of career development are revealed (freedom of choice of educational trajectories, alignment of career development with the aspirations of an individual, gradual career planning). The comparison of the system of professional training of economists in Ukraine and abroad is carried out. It is noted that specialists in the economic sphere do not always represent their own professional future and human potential as well as the totality of knowledge and skills required in the future. As a result it was summed up that taking into account the dynamics of career development and motivational aspects is important in the formation and management of career development.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5042-2701
orcid.org/0000-0001-6333-1112
orcid.org/0000-0002-6921-1143
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.106
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55459
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Iakovenko_Planuvannia.pdf374,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.