Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55461
Title: Синергетичний підхід до оптимізації інвестиційних бізнес-процесів
Other Titles: Synergetic approach to investment business processes optimization
Authors: Кочетова, Тетяна Іванівна
Яцина, Вікторія Валентинівна
Keywords: методи оцінки ефективності інвестиційних проектів; чиста поточна вартість; термін окупності; економіко-математична модель; assessment methods of the investment projects effectiveness; net present value; payback period; economic-mathematical model
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Яцина В. В. Синергетичний підхід до оптимізації інвестиційних бізнес-процесів / В. В. Яцина, Т. І. Кочетова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 50-53.
Abstract: У статті проаналізовано необхідність багатокритеріального обґрунтування інвестиційних проектів, що вимагає застосування синергетичного підходу до його вирішення. Виявлено недоліки методичних аспектів щодо оцінки інвестиційних проектів, які ґрунтуються на використанні декількох способів розрахунків одного економічного показника для вибору найбільш ефективного варіанту. Дocлiджено теоретичніi практичні заcади застосування багатоцільового синергетичного підходу до вирішення завдання оптимізації інвестиційних бізнес-процесів. Розглянуто сутність та зміст поняття «синергетика». Зазначено, що синергетичний ефект від реалізації інвестиційних завдань є багатоаспектним і багатоцільовим, тому кількісно його доцільно представляти вектором, компонентами якого є економічні, фінансові, соціальні, екологічні та інші показники режимів взаємодії елементів аналізованої системи. В основу запропонованої концепції синергетичного ефекту бізнес-проекту покладено таку додаткову складову ефекту, що є результатом узгодженого і одночасного обліку всіх або більшої частини ключових факторів на етапі його обґрунтування. На основі аналізу методів оцінки ефективності бізнес-проектів, з метою вирішення завдань в багатоцільовий постановці розроблена економіко-математична модель оцінки ефективності інвестиційних проектів. Особливістю розрахунку є вибір з сукупності бізнес-проектів оптимального шляхом прийняття в якості домінуючого будь-якого критерію оптимальності. Запропонована модель дає можливість визначити оптимальні розміри платежів інвестиційної та доходної частин проекту, а також встановлену інвестором норму його прибутковості як рішення задач оптимізації. В якості критеріїв оптимальності обрані чиста приведена вартість, індекс рентабельності і дисконтований термін окупності капітальних вкладень. Доведено, що запропонованій підхід до оцінки інвестиційних проектів на підставі багатокритеріальності дозволяє врахувати сукупність взаємопов’язаних показників для прийняття остаточного рішення, що відповідає поставленій меті і істотно знижує ризик інвестора.
The necessity of investment projects multicriteria substantiation, which requires a synergistic approach using to its solution have been analyzed in the article. The methodological aspects of investment projects assessment disadvantages, based on the using of several ways to calculate one economic indicator for selecting the most effective option have been revealed. The theoretical and practical principles of the multipurpose synergetic approach application for the decision the problem of investment business processes optimization have been investigated. The essence and content of the "synergetic" concept have been considered. It is noted that the synergetic effect from the investment objectives implementation is multifaceted and multipurpose, therefore, it is expedient toquantify it as a vector. The components of that vector must be economic, financial, social, environmental and other indicators of interaction between the analyzed system elements. The proposed concept of the business project synergetic effect is based on the additional component of the effect, which is the result of coordinated and simultaneous consideration of all the key factors at the stage of its justification. On the basis of the analysis of the estimation methods of an of business projects efficiency of, for the purpose of the decision of problems in multipurpose statement the economic and mathematical model of an estimation of efficiency of investment projects is developed. To solve the problems of the multi-purpose setting the economic-mathematical model of evaluating the investment projects effectiveness have been developed. The model based on the thorough analysis of the estimating methods of the business projects effectiveness. The peculiarity of the calculation is the choice from the set of business projects the optimal one by accepting as a dominant any criterion of optimality. The proposed model makes it possible to determine the optimal amount of payments of the investment and income part of the project, and the fixed rate of investor profitability as the solution of optimization problems. The net present value, profitability index and discounted payback period of capital investments have been chosen as optimality criteria. It is proved that the proposed approach to the evaluation of investment projects on the basis of multicriteria allows to take into account a set of interrelated indicators tomake a final decision that meets the goal and significantly reduces the risk of the investor.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4440-976X
orcid.org/0000-0001-5273-5066
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.50
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55461
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Iatsyna_Synerhetychnyi.pdf374,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.