Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЮр'єва, Ірина Анатоліївнаuk
dc.contributor.authorГаряєва, Ганна Михайлівнаuk
dc.date.accessioned2021-12-28T08:51:57Z-
dc.date.available2021-12-28T08:51:57Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЮр'єва І. А. Класифікація соціально-трудових відносин та соціальне партнерство на підприємствах / І. А. Юрьєва, Г. М. Гаряєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 36-39.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55484-
dc.description.abstractСучасне розуміння питання трудових відносин багатозначне. У широкому змісті під ним розуміються врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання і перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян. Соціально-трудові відносини залежно від способу їхнього регулювання, методів розв'язання проблем класифікують за типами. Тип соціально-трудових водоносин визначається їх характером, способами їх регулювання, методами. Пріоритетність конкретних принципів існування соціально-трудових відносин, їх комбінація в процесі розв'язання проблем у соціально-трудовій сфері характеризують тип соціально-трудових відносин та соціального партнерства на підприємстві. Основними завданнями дослідження соціальної відповідальності є набуття знань з основних аспектів теорії соціального управління; ознайомлення з досвідом соціального управління за науковими працями зарубіжних авторів; розвиток і вдосконалення особистих якостей, які необхідні в управлінській діяльності. Під системою соціальної відповідальності розуміють сукупність функцій та повноважень, які необхідні для здійснення управлінського впливу, у тому числі і соціального. Система соціального управління повинна будуватися з врахуванням основних принципів соціальної відповідальності: функціональної інтеграції, професіоналізму, відповідальності за наслідками приймаємих рішень, оптимального співвідношення централізму та децентралізму. Для того щоб визначити площину охоплення соціальної відповідальності, виявити проблеми та установити пріоритети, організації слід розглянути основні аспекти системи соціальної відповідальності.uk
dc.description.abstractThe modern conception of labor relations is multifaceted. In a broader sense it refers to public relations settled by labor laws. They emerge as a result of labor laws influencing the behavior of subjects of labor activity after signing a labor agreement. This results in the emergence of legal ties, relations based on establishing the conditions of employment, in-house training and retraining as well as relations connected to ensuringcompliance with labor legislation, settling labor disputes and placement of citizens. Social and labor relations depending on their regulation mode, methods of solving problems can be classified into several types. The types of social and labor relations are defined by their nature and ways and methods of their regulation. The priority if certain principles of social and labor relations, their combination in the process of problem solving in social andlabor area characterize the type of social and labor relations and social partnership at an enterprise. The main goals of social responsibility research are obtaining knowledge on the major aspects of the social management theory, familiarizing with the experience of social management based on scientific works by foreign authors, developing and improving your personal qualities which are necessary in a management process. The social responsibility system is a combination of functions and responsibilities which are necessary for managerial and social influence. The social management system must be built considering the main principles of social responsibility: functional integration, professionalism, decision making responsibility, optimal correlation of centralization and decentralization. To determine the scope of social responsibility, determine problems and set priorities, an organization should consider the main aspects of social responsibility system.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectсистемаuk
dc.subjectдецентралізаціяuk
dc.subjectдіяльністьuk
dc.subjectповноваженняuk
dc.subjectsystemen
dc.subjectdecentralizationen
dc.subjectactivityen
dc.subjectauthorityen
dc.titleКласифікація соціально-трудових відносин та соціальне партнерство на підприємствахuk
dc.title.alternativeClassification of social and labor relations and social partnership at enterpriseen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.36-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-8159-7763-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-4061-1987-
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Iurieva_Klasyfikatsiia.pdf354,95 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.