Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55486
Title: Пріоритетні напрями міжнародних інвестицій в сучасній українській економіці
Other Titles: Priority directions of international investment in the modern ukrainian economy
Authors: Івахненко, Андрій Володимирович
Keywords: інвестиційна діяльність; експорт; investment activity; export
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Івахненко А. В. Пріоритетні напрями міжнародних інвестицій в сучасній українській економіці / А. В. Івахненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 75-80.
Abstract: У даний час саме інвестиційній діяльності відводиться ключове місце в процесі проведення економічних, соціальних і політичних перетворень, які спрямовані на створення сприятливих умов для стійкого економічного зростання та інноваційного розвитку територій. Важливу роль у розробці стратегії інвестиційної діяльності країни відіграє визначення пріоритетних напрямів інвестування, їх відповідності державним інтересам, досягнення стабілізації та зростання національної економіки. Інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки зумовлює потребу співробітництва зі світовою системою господарювання, у якій іноземні інвестиції є важливим економічним важелем. В умовах фінансової нестабільності України через пандемію надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності та визначення її пріоритетних напрямків, оскільки без цього неможливо здійснювати прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення її реального сектора, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави. З метою встановлення привабливих для іноземних інвесторів видів економічної діяльності, до яких надходить найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій, проаналізовано структуру надходження прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в економіці України. Стан справ у сфері іноземного інвестування нині не відповідає необхідному відтворювальному рівню, що є своєрідним маркером інвестиційної політики, яка проводиться країною. Сьогодні необхідно змінити тактику та вживати активних заходів із залучення іноземних капіталів, не очикуючи, коли іноземний інвестор сам виявить зацікавленість. Металургійна промисловість, авіабудування, машинобудування, альтернативна енергетика та IT індустрія є пріоритетними напрямками економіки, на які повинні бути максимально спрямовані інвестиційна та інноваційна діяльність, ресурси.
Currently, investment activity is given a key place in the process of economic, social and political transformations, which areaimed at creating favorable conditions for sustainable economic growth and innovative development of territories. An important role in developing a strategy for investment activities of the country is played by the definition of priority areas of investment, their compliance with state interests, achieving stabilization and growth of the national economy. The intensive transition to a competitive model of the national economy necessitates cooperation with the world economic system, in which foreign investment is an important economic lever. In the conditions of financial instability of Ukraine due to the pandemic, it is extremely important to intensify investment activity and determine its priorities, because without it it is impossible to make progressive structural changes inthe economy, innovative renewal of its real sector, increase competitiveness and ensure sustainable socio-economic development. In order to establish attractive for foreign investors types of economic activity, which receives the largest amount of foreigndirect investment, the structure of foreign direct investment by type of economic activity in the economy of Ukraine is analyzed. The state of affairs in the field of foreign investment currently does not correspond to the required level of reproduction, which is a kind of marker of investment policy pursued by the country. Today, it is necessary to change tactics and take active measures to attract foreign capital, rather than waiting for a foreign investor to show interest. The metallurgical industry, aircraft construction, mechanical engineering, alternative energy and IT industry are the priority areas of the economy, which should be maximally focused on investment and innovation activities, resources.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4113-7789
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.7
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55486
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Ivakhnenko_Priorytetni.pdf459,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.