Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55520
Title: Особливості вивчення наукової термінології на заняттях з української мови в іноземній аудиторії у фармацевтичному ВНЗ
Other Titles: The features of teaching scientific terminology in the classes in Ukrainian language in the foreign audience at the pharmaceutical university
Authors: Крисенко, Тетяна Василівна
Суханова, Тетяна Євгенівна
Литвиненко, Ольга Олександрівна
Keywords: субмова спеціальності; термінологічна лексика; фахова компетенція; методика викладання української мови; професійне мовлення; sublanguage for specific purposes; terminological vocabulary; professional competence; methods of teaching the Ukrainian language; professional speech
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Крисенко Т. В. Особливості вивчення наукової термінології на заняттях з української мови в іноземній аудиторії у фармацевтичному ВНЗ / Т. В. Крисенко, Т. Є. Суханова, О. Литвиненко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка = Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers / [редактори-упорядники: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 37, т. 2. – С. 210-215.
Abstract: У статті розглядаються способи організації роботи з вивчення термінологічної лексики іноземними студентами на заняттях з української мови під час основного етапу навчання. Зазначається, що актуальність роботи полягає в пошуках оптимальних шляхів відбору та презентації термінологічної лексики субмови медико-фармацевтичного профілю. Звертається увага на те, що навчання української мови іноземців здійснюється на основі й за допомогою системи навчальних засобів, центральними елементами якої є підручники, посібники, словники, навчальні матеріали та дистанційні курси. Аналізується низка навчальних посібників з української мови для іноземних студентів, у яких основною одиницею організації матеріалу обрано текст. У статті досліджується термінологічна лексика наукового стилю мовлення, яка служить засобом для створення фахової компетенції під час вивчення української мови як іноземної. Підкреслюється, що текстовий і лексичний матеріал занять має відповідати головним темам дисциплін, а система вправ має бути організованою таким чином, щоб студенти весь час перебували у сфері своєї основної діяльності, тоді процес навчання української мови як іноземної набуватиме цільової спрямованості й підвищуватиметься мотивація до навчання.На базі проведеного аналізу авторами зроблено висновки про те, що навчання мови спеціальності студентів-іноземців у фармацевтичному виші є ключовим завданням, оскільки субмова фармації має досить розгалужену структуру й пов’язана з опануванням різних лексико-тематичних термінологічних груп: анатомічна термінологія, фармацевтична термінологія та клінічна термінологія. Дослідження словникового складу цих груп має вельми актуальне значення для методики викладання української мови за професійним спрямуванням з урахуванням спеціальності. Урахування словника субмови спеціальності стосовно певного профілю й етапу навчання допомагає визначити методичне ставлення викладача-філолога до різних класів цієї лексики та знайти раціональні шляхи її впровадження.
The article considers the ways of organizing work on the study of terminological vocabulary by foreign students in Ukrainian language classes during the main stage of study. It is noted that the relevance of the work is in the search for optimal ways of selecting and presenting the terminological vocabulary of the sublanguage of medical and pharmaceutical profile. Attention is drawn to the fact that the teaching of Ukrainian language to the foreigners is carried out on the basis of and with the help of teaching aids system, the central elements of which are textbooks, manuals, dictionaries, teaching materials, and distance learning courses. A number of textbooks in the Ukrainian language for foreign students have been analyzed, where the text is chosen as the main unit of material organization. The article explores the terminological vocabulary of the scientific style of speech, which serves as a means to create professional competence in the study of Ukrainian. It is emphasized that the text and vocabulary material for classes should correspond to the main topics of the disciplines, and the system of exercises should be organized so that the students are always in the field of their main professional activity, then the process of learning Ukrainian as a foreign language will be targeted and motivated to learn. Based on the analysis, the authors have concluded that teaching the language to the foreign students in pharmaceutical universities is a key task, as the sublanguage of pharmacy has a fairly branched structure and is associated with the mastery of various lexical and thematic terminological groups: anatomical terminology, pharmaceutical terminology, and clinical terminology. Studying the vocabulary of these groups is very important for the methodology of teaching the Ukrainian language in professional direction, taking into account the specialty. The vocabulary of the sublanguage of the specialty being considered in relation to a certain profile and stage of study helps to determine the methodological attitude of the teacher to different classes of this vocabulary and to find rational ways of implementing.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7186-5819
orcid.org/0000-0002-6569-1346
orcid.org/0000-0003-3322-8805
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55520
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APHN_2021_37_2_Krysenko_Osoblyvosti.pdf342,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.