Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55555
Title: Financial Technologies in the Context of Modern Enterprise Management Processes in Domestic and International Markets
Other Titles: Фінансові технології в контексті сучасних процесів управління підприємствами на вітчизняних і міжнародних ринках
Authors: Makarenko, A. B.
Tataryntseva (Kurbatova), Yu. L.
Zubkova, A. B.
Pilipenko, S. V.
Parkhuts, I. S.
Keywords: FinTech; financial technologies; AML; KYC; financial system; financial strategy; фінансові технології; фінансова система; фінансова стратегія; економічні процеси; криза
Issue Date: 2021
Publisher: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Citation: Financial Technologies in the Context of Modern Enterprise Management Processes in Domestic and International Markets / A. B. Makarenko [et al.] // Economies' Horizons. – 2021. – No. 4(19). – P. 27-41.
Abstract: Object of research. The object of the research is the economic processes that take place in Ukraine during the development of financial technologies. One of the most problematic places is the crisis which was in 2008, at the present time many problems have emerged from the financial and economic side that had to be solved. Methodology. In the course of the study, the methods of deduction and induction were used to determine the peculiarities of the development of financial technologies in Ukraine. Findings. The state of financial technologies in Ukraine was analyzed at different times, during crises and after, the victories highlighted at the present time in this area, as well as the problems posed still need to be corrected. The presented options for solving some of the problems allows us to conclude that the development of financial technology is growing rapidly, passing and solving past issues and problems and setting new tasks for itself, although this industry is still very young. Originality.Originalitylies in the definition of the peculiarities of the development of financial technologies in Ukraine, as a new specific industry. Practical and / or theoretical value. The practical significance lies in the fact that the article describes the economic and financial problems of the country in crisis conditions and after them, how the development of financial technologies affects society, what consequences the country experiences, what problems there are and what the solutions will be. The results obtained will be used in further research for statistical forecasting of the success of the development of financial technologies in Ukraine. Clarified the definition of the essence of the category of "financial technology", which we consider as a synthesis of digital technologies and innovations in the financial sector, used for the provision, expansion and distribution of financial services by technology companies. For the effective and safe functioning and development of digital financial technologies, it is necessary to adhere to a competent and systematic approach on the part of the state on the legal regulation of the Fintech sphere. In today's realities, the implementation of the above measures will contribute to the prospective development of Fintech in Ukraine and the integration of financial technologies into the main spheres of society.
Об'єктом дослідження є економічні процеси, які відбуваються в Україні підчас розвитку фінансових технологій. Одним з найбільш проблемних місць є криза яка була у 2008 році, у цей час проявилося багато проблем з фінансово-економічної стороні, які треба було вирішувати. Методологія. В ході дослідження використовувалися методи дедукції та індукції при визначенні особливостей розвитку фінансових технологій в Україні. Результати. Було проаналізовано стан фінансових технологій в Україна за різні часи, під час криз і після, виокремлені перемоги за цей час у цій галузі , а також поставлені проблеми які ще треба виправити. Представлені варіанти рішень деяких проблем, що дає змогу зробити висновок, що розвиток фінансових технології продовжує стрімко зростати, проходить та вирішує минулі питання та проблеми і ставить перед собою нові задачі, хоча ця галузь ще дуже молода. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у визначенні особливості розвитку фінансових технологій в Україні, як нової специфічної галузі. Практична та (або) теоретична значущість. Практична значущість полягає в тому, що у статті окреслені економічні та фінансові проблеми країни у кризових станах та після них, як розвиток фінансових технологій впливає на суспільство, які наслідки відчуває на собі країна, які є проблеми та якими будуть рішення. Отримані результати будуть використані в подальших дослідженнях для статистичного прогнозування успіхів розвитку фінансових технологій в Україні. Точно визначено сутність категорії «фінансові технології», яку ми розглядаємо як синтез цифрових технологій та інновацій у фінансовому секторі, що використовуються для надання, розширення та поширення фінансових послуг технологічними компаніями. Вітчизняна фінтех-індустрія знаходиться на стадії становлення і значно поступається західним країнам через низку причин. Для ефективного та безпечного функціонування та розвитку цифрових фінансових технологій необхідно дотримуватися грамотного та системного підходу з боку держави до правового регулювання фінтех-сфери; запровадження відкритого банкінгу через затвердження в Україні норм європейської директиви PSD2; сприяння в процесі співпраці між банками та фінтех-компаніями шляхом залучення фінтех компаній до аутсорсингу; підвищення рівня фінансової грамотності населення на основі простоти та доступності інформаційного забезпечення; формування компетентних кадрів у сфері Fintech. У сучасних реаліях реалізація вищезазначених заходів сприятиме перспективному розвитку Fintech в Україні та інтеграції фінансових технологій в основні сфери життя суспільства.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1816-130X
orcid.org/0000-0003-2910-9280
orcid.org/0000-0002-4478-181X
orcid.org/0000-0002-9942-6719
orcid.org/0000-0002-1545-3905
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55555
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EH_2021_4_Makarenko_Financial_Technologies.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.