Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55583
Title: Проблеми втілення людиноцентричної парадигми розвитку в економіку України
Other Titles: Problems of implementation of the human-centric development paradigm in the economy of Ukraine
Authors: Назаренко, Олена Василівна
Решетняк, Наталія Борисівна
Keywords: індекс щастя; побудова позитивного стилю життя; happiness index; building a positive lifestyle
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Назаренко О. В. Проблеми втілення людиноцентричної парадигми розвитку в економіку України / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 25-29.
Abstract: Людиноцентрична система поглядів на економіку та суспільство дає загальний напрям розвитку творчого потенціалу вільної особистості, проте її реалізація в сучасних умовах в Україні вельми ускладнена. Але будь-яка складна соціально-економічна проблема не має глухих кутів, а може стати трампліном до нових рішень, до усвідомлення нової парадигми розвитку. Україна, на наш погляд, протягом останніх десятиліть дотримувалась доктрини часткових змін, що відповідало моделі державно-монополістичного капіталізму. Ця модель слугує інтересам обмеженого кола владно-бізнесової еліти. Комплексне реформування соціально-економічного устрою держави сприятиме активізації економічної поведінки середнього класу, зміцненню його суспільної ролі. Для цього потрібні різкі кардинальні реформи, спрямовані на втілення людиноцентричної концепції, інтегральним критерієм якої повинно стати зростання добробуту та якості життя більшої частини населення країни і багатства нації загалом упродовж тривалого часу. На наш погляд, пріоритетною стратегією держави та суспільства має стати стимулювання освіти, науки та культури. Такий підхід обумовлений зміною системи мотивації людини, що пов’язана зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу, який веде до появи людини «інформативної», «інноваційної» та «комунікативної», бо економічний розвиток у сучасних умовах неможливий без саморозвитку людини. В Україні досить повільно відбувається гуманізація економічного життя, людина творчої праці не перетворюється на центральну постать у виробництві, масово мігруючи на закордонні ринки праці. Українські державні та громадські інститути повинні все більше уваги приділяти побудові оптимістичного стилю життя суспільства, якості життя людей, зменшенню нерівності в доходах, стимулюванню власного, внутрішнього виробництва, освіти та науки, формуванню патріотичної еліти суспільства, розвитку творчих здібностей кожного громадянина країни. Бо саме творчість талановитих і щасливих людей є невичерпним економічним ресурсом, який спроможний подолати виклики ХХІ сторіччя.
The human-centric system of views on the economy and society gives the general direction of development of creative potential of the free personality, but its realization in the present conditions in Ukraine is very complicated. But any complex socio-economic problem has no blind spots, and can become a springboard to new solutions, to the realization of a new paradigmof development. In our view, Ukraine has inrecent decades adhered to the doctrine of partial change, which is consistent with the model of state-monopoly capitalism. This model serves the interests of a limited circle of power and business elites. Complex reformation of the socio-economic structure ofthe state will help to activate theeconomic behavior of the middle class and strengthen its social role. This requires drastic cardinal reforms aimed at the implementation of the human-centric concept, the integral criterion of which is to increase the well-being and quality of life of most of the country's population and the wealth of the nation as a whole for a long time. In our opinion, the priority strategy of the state and society should be to promote education, science and culture. This approach is caused by the change of the human motivation system, which is connected with the rapid development of scientific and technological progress, which leads to the emergence of the person "informative", "innovative" and "communicative", because economic development in modern conditions is impossible without human self-development. In Ukraine, the humanization of economic life is slowenough, the creative work person does not become a central figure in production, migrating massively to foreign labor markets. Ukrainian state and public institutions should increasingly pay attention to building an optimistic life style, quality of life of people, reducing income inequality, stimulating their own, domestic production, education and science, forming a patriotic society elite, developing the creative abilities of every citizen of the country. Itis the creativity of talented and happy people that is an inexhaustible economic resource capable of overcoming the challenges of the 21st century.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1825-0097
orcid.org/0000-0001-2345-6789
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.25
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55583
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Загальна економічна теорія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Nazarenko_Problemy.pdf385,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.