Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55588
Title: Проблеми і перспективи розвитку в Україні цифрової економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави
Other Titles: Problems and prospects of development of the digital economy in Ukraine in the context of ensuring the economic security of the state
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Keywords: економічний розвиток; цифрова економіка; економічна безпека держави; проблеми і перспективи розвитку; економіка України; economic development; digital economy; economic security of the state; problems and prospects of development; economy of Ukraine
Issue Date: 2021
Citation: Ілляшенко С. М. Проблеми і перспективи розвитку в Україні цифрової економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко // Сталий розвиток – ХХІ століття (наукові читання імені Ігоря Недіна). Дискусії 2021 : зб. матеріалів (наук. доп.) 7-ї Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., [2-3 грудня 2021 р.] : електрон. вид. / ред. Є. В. Хлобистов ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Електрон. текст. дані. – Київ, 2021. – Розд. 2.12. – С. 194-201. – Видання представлено у вигляді монографії. – URL: https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_f01012a644a04fe9a3de90b4e981a92b.pdf, вільний (дата звернення 13.01.2022 р.).
Abstract: Виконана оцінка передумов формування і розвитку в України цифрової економки, яка показала середній рівень готовності до реалізації відповідної стратегії. Показано, що її реалізація пов’язана з підвищеним рівнем ризику. Виконана систематизація можливих позитивних і негативних наслідків цифровізації національної економіки на базі цифрових технологій четвертої промислової революції яка стрімко проникає практично у всі сфери людської діяльності. Зазначено, що з одного боку вона ініціює радикальні трансформації існуючих виробництв, методів управління всіх рівнів, галузей та ринків тощо і несе загрози економічній безпеці держави. З іншого – надає шанси га випереджаючий інноваційний розвиток на базі цифрових технологій і підвищує рівень економічної безпеки держави шляхом долучення до глобальних процесів цифровізації. Виділено і систематизовано конкурентні переваги і недоліки цифрової трансформації економіки України. Запропоновано рекомендації щодо заходів, які сприятимуть реалізації наявних конкурентних переваг і нівелюванню негативних аспектів цифровізації. Показано, що пандемія COVID-19 вимушено прискорила процеси цифровізації практично усіх сфер людської діяльності в Україні: виробництва; логістики; купівлі-продажу продукції (виробів і послуг); державних послуг; науки і освіти; культури і туризму і т.п. Отримані результати розвивають засадничі аспекти обґрунтування доцільності розвитку в Україні цифрової економіки в контексті реалізації стратегії випереджаючого інноваційного зростання і забезпечення економічної безпеки держави в період трансформації технологічних укладів і четвертої промислової революції.
The assessment of the prerequisites for the formation and development of a digital economy in Ukraine, which showed the average level of readiness for the implementation of the relevant strategy, was carried out. It has been shown that its implementation is associated with an increased level of risk. The systematization of possible positive and negative consequences of digitalization of the national economy on the basis of digital technologies of the fourth industrial revolution, which rapidly penetrates into almost all spheres of human activity, has been implemented. It is noted that on the one hand, it initiates radical transformations of existing industries, methods of managing all levels, industries and markets, etc. and poses threats to the economic security of the state. On the other hand, it provides chances for innovative development based on digital technologies and increases the level of economic security of the state by joining global digitalization processes. Competitive advantages and disadvantages of digital transformation of Ukraine's economy have been highlighted and systematized. Recommendations on measures that will contribute to the implementation of existing competitive advantages and leveling negative aspects of digitalization are proposed. It has been shown that the COVID-19 pandemic has forced to accelerate the digitalization of almost all spheres of human activity in Ukraine: production; logistics; purchase and sale of products (products and services); public services; science and education; culture and tourism, etc. obtained results develop the fundamental aspects of justifying the feasibility of developing the digital economy in Ukraine in the context of implementing a strategy ahead of innovative growth and ensuring the economic security of the state during the transformation of technological processes and the fourth industrial revolution.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-8133-578X
orcid.org/0000-0002-1426-1215
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55588
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Problemy_i_perspektyvy_2021.pdf613,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.