Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55596
Title: Аналіз та специфіка використання методів креативного мислення на промислових підприємствах
Other Titles: Analysis and specificity of using creative thinking methods in industrial enterprises
Authors: Шматько, Наталія Михайлівна
Пантелєєв, Михайло Сергійович
Keywords: організація; генерація ідей; новаторство; organization; generation of ideas; innovation
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шматько Н. М. Аналіз та специфіка використання методів креативного мислення на промислових підприємствах / Н. М. Шматько, М. С. Пантелєєв // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 121-126.
Abstract: У статті розглянуті методи креативного мислення та генерації ідей на підприємстві; виявлено проблеми прояву креативності у працівників саме на промислових підприємствах; визначено, що зараз креативність розглядається як психологічна характеристика особистості, що залежить від комплексів дрібних рис та не зводиться до інтелекту, втім і наразі наявні певні ускладнення із її психологічною діагностикою та прогнозуванням структурного та рівного розмаїття її проявів у повсякденному житті. Також з’ясовано, креативність, в першу чергу, це вміння підходити з творчої сторони до повсякденних справ. Більш детально розглянуто основні етапи методу мозкового штурму та порівняно проведення та результати цього методу на керівниках та на робітничих професіях. Отже, при використанні методів креативного мислення на підприємствах, ми можемо не тільки покращити спосіб управління, а й дати змогу персоналу відчути свою значимість. Це дасть змогу робітникам підійти до своєї повсякденної роботи з більш цікавої сторони. Люди зможуть більш проявляти свої творчі та інтелектуальні здібності. Вони будуть не тільки існувати на роботі, як це прийнято в наших реаліях, а й реалізовувати свій потенціал. Талановиті працівники, котрі здатні мислити нестандартно, є критично важливим активом, який допомагає підприємствам долати труднощі і знаходити нові можливості. Ось чому виховання робочої сили так важливо, адже вона дійсно може бути різницею між успіхом і провалом. Сприяння середовищу, яке заохочує оригінальну думку, виграє від кращого розуміння роботи мозку; як тільки ми дізнаємося обставини, які сприяють більш неупередженому підходу і стилю мислення, які природним чином схиляються до творчих рішень, робочу культуру і середу можна злегка змінити можливо розпорядок дня робітників, умови праці, щоб забезпечити оптимальні умови для розкриття прихованої творчості працівників підприємства.
The article discusses the methods of creative thinking and idea generation in the enterprise; identified the problems of mani festation of creativity among workers in industrial enterprises; it is determined that now creativity is considered as a psychological characteristic of a person, depends on complexes of small traits and is not limited to intelligence, however, now there are certain difficulties with its psychological diagnosis and forecasting the structural and equal diversity of its manifestations in everyday life. It was also found that creativity, first of all, is the ability to approach everyday affairs from a creative point of view. The main stages of the brainstorming method are considered in more detail and compared the conduct and results of this method on managers and in blue-collar occupations. Therefore, by using the methods of creative thinking in enterprises, we can not only improve the way of management, but also enable the staff to feel their value. This will allow workers to approach their daily work from a more interesting perspective. People will be able to show their creative and intellectual abilities. They will not only exist at work, as is customary in our realities, but also realize their potential. Talented workers who are capable of thinking outside the box is a critical asset that helps businesses overcome challenges and find new opportunities. This is why nurturing the workforce is so important, because it can really be the difference between success and failure. Fostering an environment that encourages original thought benefits from a better understanding of how the brain works. Once we learn the circumstances that contribute to a more unbiased approach and style of thinking that naturally incline to creative decisions, work culture and environment can slightly change the possible daily routine of workers, working conditions to provide optimal conditions for revealing the hidden creativity of employees.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4909-252X
orcid.org/0000-0001-7452-4710
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55596
Appears in Collections:Вісник № 03. Економічні науки
Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Shmatko_Analiz.pdf416,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.