Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55627
Title: Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку складних ієрархічних систем в економіці
Other Titles: Theoretical and methodological foundations for modeling the development of complex hierarchical systems in the economy
Authors: Сергієнко, Олена Андріанівна
Keywords: автореферат дисертації; розвиток; економіко-математична модель; складні ієрархічні системи; стійкість; нестаціонарність; управління; дифузійні процеси; імітаційне моделювання; інноваційно-інвестиційні процеси
Issue Date: 2021
Publisher: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Citation: Сергієнко О. А. Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку складних ієрархічних систем в економіці : автореф. дис. ... д-ра. екон. наук : спец. 08.00.11 / Олена Андріанівна Сергієнко ; [наук. консультант Манойленко О. В.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Івано-Франківськ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: с. 33-42. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2021. Дисертацію присвячено розробці та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад моделювання розвитку складних ієрархічних систем (СІС) щодо розбудови економіки інтелекту в умовах високого рівня невизначеності й стохастичності середовища та нелінійної природи перебігу соціально-економічних процесів, спрямованих на вирішення задач керованого векторного розвитку шляхом реалізації їх у вигляді систем підтримки прийняття рішень і підвищення якості управління на основі продукування інноваційно-інвестиційної діяльності на засадах віральності розвитку. Розроблена концепція моделювання механізмів розвитку СІС спирається на положення про складний динамічний характер перебігу процесів, необхідність застосування агрегованого комплексу механізмів розвитку для кожної з досліджуваних систем і підсистем з урахуванням специфіки характерних процесів на основі інтегрованих критеріїв ефективності, що враховують не тільки кількісні та якісні результати, але й ступінь задоволеності стейкхолдерів, партнерів і реалізуються через методи та моделі функціонального, організаційного, мотиваційного та інституціонального управління. Науково обґрунтовано та запропоновано концепцію й методологію моделювання тенденцій розвитку СІС в умовах впливу ендогенних і екзогенних чинників та швидких динамічних інноваційно-інвестиційних процесів. Дістали подальшого розвитку: модельний базис прогнозування причинно-наслідкових зав’язків СІС в економіці, синергетичні підходи до моделювання дифузійних процесів в економіці та їх впливи на процеси та системи, інструментально-аналітичні засоби моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів, які містять відповідні методики; алгоритми та технології розв’язання завдань дослідження. Теоретико-методологічне обґрунтування та апробація розроблених моделей і концептуальних підходів дозволили довести головну наукову гіпотезу дослідження про можливість наближення до оптимальної траєкторії вірального розвитку процесів і систем за рахунок застосування модельного базису управління розвитком з урахуванням іх унікальності та складності, взаємозв’язків і взаємодій. Отримані результати є теоретичним і методологічним підґрунтям для подальших досліджень у галузі розвитку СІС в економіці щодо прискорення інтелектуального розвитку на засадах віральності інноваційно-інвестиційнних процесів.
The thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.11 - Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economy. - SHEI "Vasyl Stefanyk Precarpathian National University", Ivano-Frankivsk, 2021. The dissertation is devoted to the development and substantiation of theoretical and methodological bases of modeling the design of complex hierarchical systems (CHS) for the development of intelligence economy in a high level of uncertainty, stochastic environment and the nonlinear nature of socio-economic processes aimed at solving problems of controlled development by implementing them in the form of decision support systems and improving management quality based on innovation and investment activities stimulation on the basis of the development virality. The developed concept of CHS development mechanisms modeling is based on the position of complex dynamic nature of processes, the necessity to use an aggregate set of development mechanisms for each of the studied systems and subsystems taking into account the specifics of distinctive processes based on integrated efficiency criteria, taking into account not only quantitative and qualitative results, but also the stakeholders and partners satisfaction degree and which are realized through methods and models of functional, organizational, motivational and institutional management. The concept and methodology of modeling the trends of CHS development in the conditions of endogenous and exogenous factors influence are scientifically substantiated and offered. For further development there are the following: model basis for forecasting the causal links of CHS in the economy, synergetic approaches to modeling diffusion processes in the economy and their effects on processes and systems, instrumental and analytical tools for modeling the development of innovation and investment processes, which contain appropriate techniques; algorithms and technologies for solving research problems. Theoretical and methodological substantiation and approbation of the developed models and conceptual approaches made it possible to prove the main scientific hypothesis of the research as for the possibility of approaching the optimal trajectory of virality development of processes and systems by applying the model basis of development management taking into account their uniqueness and complexity, relationships and interactions. The obtained results are the theoretical and methodological basis for further research in the field of CHS development in the economy to accelerate intellectual development on the basis of the virality of innovation and investment development.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55627
Appears in Collections:Кафедра "Підприємництво, торгівля і логістика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Serhiienko_Teoretyko_metodolohichni.pdf905,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.