Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55645
Title: Розрахунок характеристик трансформаторів, електричних машин та апаратів
Authors: Шевченко, Валентина Володимирівна
Дунєв, Олексій Олександрович
Keywords: методичні вказівки; електрична енергія; генератори; двигуни; електричні апарати; трансформатори
Issue Date: 2021
Citation: Розрахунок характеристик трансформаторів, електричних машин та апаратів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни "Електричні машини та апарати" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 171 – Електроніка, спеціалізації "Промислова електроніка" / уклад.: В. В. Шевченко, О. О. Дунєв ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 26 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55645.
Abstract: Методичні вказівки містять матеріали для виконання студентами розрахункового завдання "Розрахунок характеристик трансформаторів, електричних машин та апаратів" з дисципліни "Електричні машини і апарати". Метою роботи є закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок розрахунку характеристик трансформаторів, електричних машин і апаратів. Тобто об’єктами дослідження є трансформатори і електричні машини – основне електрообладнання всіх енергетичних систем (електростанцій, підстанцій, систем електропостачання) і електроприводів промислових і сільськогосподарських виробництв, побутової, медичної техніки, транспорту. Предметом вивчення даного курсу є електричні машини різних видів (генератори і двигуни), трансформатори та основні електричні апарати. В результаті виконання завдань студент повинен знати конструкції, основні елементи, принцип дії та характеристики електричних машин, трансформаторів та електричних апаратів, особливості пуску електродвигунів, способи регулювання їх частоти обертання, реверсу і гальмування, особливості роботи апаратів. Студент повинен вміти оцінювати технічні та економічні показники вказаного електрообладнання. Розрахункові завдання є підсумковим документом роботи студента з дисципліни. У цьому виданні наведені завдання по кожному розділу та методичні вказівки щодо розв’язання задач. До іспиту звіт про роботу повинен бути повністю оформлений і захищений. Конкретний обсяг робіт уточнює викладач, який веде курс лекцій за вказаною дисципліни. Звіт щодо виконання розрахункового завдання починається з титульного аркуша, зразок оформлення якого наведено в додатку А. Кожний розділ має теоретичну частину і розрахункове завдання. Рішення слід виконувати докладно, за формою, наведеною в методичних вказівках. Спочатку слід описати, що розраховується, записати формулу в буквеному, а потім в числовому вигляді. Обов’язково слід вказувати розмірності отриманих величин. Схеми, векторні діаграми і графіки слід будувати на міліметрівці або на папері в клітинку.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8196-7077
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55645
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Rozrakhunok_kharakterystyk.pdf704,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.