Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55648
Title: Розрахунок характеристик трансформаторів і електричних машин
Authors: Шевченко, Валентина Володимирівна
Юр'єва, Олена Юріївна
Єгоров, Андрій Володимирович
Keywords: методичні вказівки; асинхронні двигуни; постійний струм; класифікація трансформаторів; коефіцієнт корисної дії
Issue Date: 2021
Citation: Розрахунок характеристик трансформаторів і електричних машин [Електронний ресурс] : контрольні питання, розрахункові завдання і методичні вказівки з дисципліни "Електричні машини" : для студентів спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад.: В. В. Шевченко, О. Ю. Юр'єва, А. В. Єгоров ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 32 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55648.
Abstract: Методичне видання присвячено виконанню розрахункового завдання з дисципліни "Електричні машини" за темою "Розрахунок характеристик трансформаторів і електричних машин". Метою роботи є закріплення теоретичних знань і відпрацювання практичних навичок розрахунку характеристик трансформаторів та електричних машин змінного та постійного струму. Тобто об’єктами дослідження є класичні електротехнічні пристрої – трансформатори та електричні машини, які є основою електроенергетики та електропривода різних виробництв. Предметом вивчення даного курсу є електричні машини, які використовують на практиці для перетворення одного виду енергії в інший, зокрема, механічної на електричну (генератори), або електричної на механічну (двигуни), і трансформатори, які використовують для перетворення параметрів змінних струму і напруги. В результаті виконання цих завдань студент повинен знати типи, конструкції, основні складові елементи, принцип дії, характеристики трансформаторів та електричних машин, особливості їх пуску, знати, як регулювати частоту обертання і як здійснюється гальмування; вміти аргументовано вибирати потужність, тип трансформатора або електричної машини. Студент повинен вміти оцінювати технічний стан електричних машин і трансформаторів, вміти оцінювати нові серії електрообладнання та враховувати не тільки технічні, але й економічні вимоги. В цьому виданні наведено п’ять завдань з п’яті розділів дисципліни. В кожному розділі сформульовані контрольні питання та варіанти вихідних даних до задач, а також методичні вказівки щодо їх розв’язання. Конкретний обсяг робіт уточнює викладач, який веде курс лекцій з вказаної дисципліни. Розрахункові завдання є підсумковим документом роботи студента по дисципліні. До екзамену звіт повинен бути повністю оформлений і захищений. У кінці звіту наводиться список джерел інформації, яку студент використовував в процесі роботи. Схеми і графіки слід будувати з позначенням на осях стандартних літерних позначень величин і одиниць вимірювання. Варіант завдання вибирають за двома останніми цифрами залікової книжки або за номером у списку журналу академічної групи. Звіт про розрахункову роботу повинен бути акуратно оформленим. Він починається з титульного листа, зразок оформлення якого наведено в додатку А. При оформленні звіту треба наводити постановку завдання, вказувати вхідні числові дані, необхідні схеми, порядок проведення розрахунків в літерному, а потім в чисельному вигляді, додавати необхідні схеми і графіки. В даному виданні застосована сучасна оновлена система позначень електричних, магнітних, енергетичних, механічних величин, яка відповідає державним стандартам.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4156-8087
orcid.org/0000-0001-6643-4256
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55648
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Elektrychni_mashyny.pdf951,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.