Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55866
Title: Деякі аспекти застосування системи DEPAS D4.0H для підвищення енергоефективності суден внутрішнього плавання
Other Titles: Some aspects of the DEPAS D4.0H system application for increasing the energy efficiency of inland navigation vessels
Authors: Варбанець, Роман Анатолійович
Залож, Віталій Іванович
Тарасенко, Тетяна Владиславівна
Кирнац, Владислав Іванович
Клименко, Валентин Григорович
Александровська, Надія Ігорівна
Keywords: моніторинг робочого процесу; індикаторна потужність; коефіцієнт енергоефективності суден; аналітична синхронізація; process monitoring; indicated power; vessels energy efficiency coefficient; analytical synchronization
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Деякі аспекти застосування системи DEPAS D4.0H для підвищення енергоефективності суден внутрішнього плавання / Р. А. Варбанець [та ін.] // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – № 2. – С. 60-67.
Abstract: Одним з найбільш гострих тематичних напрямів при обговоренні на міжнародних форумах різних рівнів є питання покращення екологічних характеристик та підвищення енергоефективності роботи суден торговельного флоту як у міжнародному морському, так й у внутрішньому судноплавстві. У даній статті розглянуті результати практичного застосування аналітичних методів обробки даних індиціювання суднових двигунів внутрішнього згоряння дунайського буксира-штовхача в умовах експлуатації, а також деякі аспекти застосування результатів аналітичної синхронізації отриманих даних для подальшого обґрунтування оптимальних режимів експлуатації таких суден. Результати застосовані для визначення можливого діапазону варіювання показників енергоефективності та екологічності. При визначенні індексів енергоефективності враховуються різні форми караванів, що буксируються штовхачем, та які найчастіше працюють у дунайському судноплавстві. Також зроблено подальші кроки для обґрунтування концепції пріоритетності діагностування та оптимізації роботи двигунів існуючих суден у порівнянні з реалізацією проектів інноваційних суден. Безумовно, впровадження нових проектів теоретично призведе до більш швидкого досягнення цілей низки європейських проектів (зокрема GRENDEL – Green and Efficient Danube Fleet, European Green Deal conception тощо) досягнення нульової емісії, але будь-які новітні проекти є значно більш коштовними, ніж будь-які модернізації та оптимізації режимів руху суден, які вже є у складі дунайського флоту та які успішно працюють з непоганими економічними результатами. У даному контексті проекти інноваційних суден не є привабливими для судновласників та інших учасників ринку дунайських перевезень. Необхідність залучення додаткових інвестицій, брак коштів, падіння ринку в умовах пандемічних обмежень, фактична втрата бізнес-позицій невеликих судновласників – все це є факторами, які унеможливлюють широке застосування інноваційних розробок та рішень з повного оновлення дунайського флоту судновласниками. Тому на сьогодні залишається актуальним пошук способів підвищення енергоефективності існуючого флоту, що також призведе до покращення екологічних показників роботи внутрішнього водного транспорту.
One of the most acute thematic areas in discussions at international forums at various levels are the issues of improving the environmental performance and increasing the energy efficiency of the merchant marine vessels, both in international maritime and inland navigation. This article discusses the results of the practical application of analytical methods for processing the indication data of internal combustion engines of the Danube pusher under operating conditions, as well as some aspects of the application of the results of analytical synchronization of the data obtained to further substantiate the optimal operating modes of such vessels. The results are applicable to determine the possible range of variation in energy efficiency and environmental friendliness. When determining the energy efficiency indices, various forms of pushed caravans, most often operating in the Danube shipping, are taken into account. Further steps have also been taken to substantiate the concept of prioritizing diagnostics and optimizing the operation of engines of existing ships in comparison with the implementation of innovative ships projects. Surely, the introduction of new projects will theoretically lead to a faster achievement of the goals of a number of European projects (for example, GRENDEL - Green and Efficient Danube Fleet, European Green Deal conception, etc.) to achieve zero emissions, but any innovative projects are much more expensive than any modernization and optimization of the movement modes of vessels that are already in the Danube fleet, and which are successfully operating with good economic results. In this context, innovative vessel projects are not attractive to shipowners and other participants in the Danube transport market. The need to attract additional investments, lack of funds, market decline in the context of pandemic restrictions, the actual loss of business positions of small shipowners - all these are factors that make it impossible for the widespread use of innovative developments and solutions for the complete renewal of the Danube fleet by shipowners.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6730-0380
orcid.org/0000-0002-5213-6896
orcid.org/0000-0001-8107-3524
DOI: doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55866
Appears in Collections:Кафедра "Двигуни та гібридні енергетичні установки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVS_2021_2_Varbanets_Deiaki.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.