Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55893
Title: Information technology of forming option for logistics distribution channel configuration resistant to emergencies
Other Titles: Інформаційна технологія формування варіанту конфігурації логістичного каналу дистрибуції стійкого до надзвичайних ситуацій
Authors: Godlevskyi, Ihor Mykhailovych
Godlevskyi, Mykhailo Dmytrovych
Stativka, Iryna Vitaliivna
Keywords: strategic management; minimax criterion; service-oriented architecture; стратегічний менеджмент; мінімаксний критерій; сервіс-орієнтована архітектура
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Godlevskyi I. M. Information technology of forming option for logistics distribution channel configuration resistant to emergencies / I. M. Godlevskyi, M. D. Godlevskyi, I. V. Stativka // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 89-94.
Abstract: The problem and the main stages of choosing a rational configuration of a four-level logistics network that is resistant to the impact of emergencies for strategic planning are considered. The problem under consideration belongs to the class of multicriteria optimization problems. Criteria related to the financial costs of building and operating a logistics distribution channel, as well as criteria related to the level of quality of customer service, are contradictory. To solve the problem of stability of the logistics system configuration to emergencies, such as failure of int ermediate warehouses, failure of transport arteries, etc., a strategic management information system was developed by integrating existing software components at the level of enterprise software applications. The integration of the system was based on a service-oriented architecture, as all its components are heterogeneous in nature. This approach allows you to reuse existing program code. To determine a sustainable configuration option, two criteria are used, which are considered equivalent: the level of costs for the maintenance of the logistics channel and the level of service quality in the event of different emergencies. Since the probability of emergencies is unknown, the minimax criterion is used to minimize the risk when choosing a rational configuration of the logistics network. For this purpose, losses from emergencies are calculated according to all criteria, and there is a variant of the logistics network configuration that will be the least risky. That is, we will not be able to get a worse result than the one we rely on. The results of the study are presented in the form of a configuration variant of the logistics distribution system, which can be used in the future to determine business options.
Розглянена задача та основні етапи вибору раціональної конфігурації чотирьохрівневої логістичної мережі, що стійка до впливу надзвичайних ситуацій, для стратегічного планування. Задача, що розглядається, належить до класу задач багатокритеріальної оптимізації. Критерії, що пов’язані з фінансовими витратами на будівництво та функціонування логістичного каналу дистрибуції, а також критерії, пов’язані з рівнем якості обслуговування споживачів, є суперечливими. Для вирішення проблеми стійкості конфігурації логістичної системи до надзвичайних ситуацій, таких як: вихід з ладу проміжних складів, відмова транспортних артерій тощо, розроблено інформаційну систему стратегічного управління за допомогою інтеграції існуючих програмних компонентів на рівні корпоративних програмних додатків. Інтеграція системи базувалася на основі сервіс-орієнтованої архітектури, так як усі її компоненти є різнорідними за своєю природою. Такий підхід дозволяє перевикористати існуючий програмний код. Для визначення стійкого варіанту конфігурації використовуються два критерії, які вважаються рівноцінними: рівень витрат на утримання логістичного каналу та рівень якості обслуговування при настанні різних варіантів надзвичайних ситуацій. Так як імовірність настання надзвичайних ситуацій невідома, мінімаксний критерій використовується для мінімізації ризику при виборі раціональної конфігурації логістичної мережі. Для цього вираховуються збитки від надзвичайних ситуацій по всім критеріям, та знаходиться варіант конфігурації логістичної мережі, який буде найменш ризиковим. Тобто, ми не зможемо отримати гірший результат, ніж той, на який ми опираємося. Результати дослідження представлені у вигляді варіанту конфігурації логістичної системи дистрибуції, яка може бути використана в подальшому для визначення варіантів ведення бізнесу.
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.14
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55893
Appears in Collections:Вісник № 02. Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_SAUI_Godlevskyi_Information.pdf855,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.