Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55935
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГура, Тетяна Віталіївнаuk
dc.contributor.authorКравцова, Наталія Вікторівнаuk
dc.contributor.authorКонкін, Валерій Миколайовичuk
dc.date.accessioned2022-02-03T10:00:59Z-
dc.date.available2022-02-03T10:00:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationГура Т. В. Формування духовності у студентів майбутніх лідерів машинобудівного профілю: самопізнавальний та саморозвивальний аспекти / Т. В. Гура, Н. В. Кравцова, В. М. Конкін // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 15-36.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55935-
dc.description.abstractВ статті визначено, що розвитку духовності у майбутніх лідерів машинобудівного профілю у процесі навчання в закладах вищої освіти (ЗВО) може сприяти розвиток особистісних якостей: вольових, рефлексивних, усвідомлення своїх цілей і можливостей, освоєння навичок самопізнання і саморегуляції, розвиток самостійності. Формування духовності студентів технічних ЗВО безпосередньо залежить від тих смислів і цінностей, які вони знаходять у професійній діяльності. В статті доведено, що формування професійної свідомості студентів є підґрунтям для формування духовності студента-майбутнього лідера ТЗВО. Зроблений детальний аналіз самопізнанню як спрямованості людини на пізнання своїх фізичних, духовних можливостей і якостей. Особлива увага при формуванні духовності приділяється самооцінці, самосвідомості, самоконтролю, самовдосконаленню так як формування духовності вимагає наявності вольових якостей з боку студента-майбутнього лідера машинобудівного профілю. В статті підкреслений зв'язок самовдосконалення особистості з її самовихованням, самопрограмуванням на успіх. Доведено, що самопізнання – одне з найскладніших і наваж-ливіших завдань виховання духовності , оскільки воно зумовлює саморозвиток і самовдосконалення особистості студента - майбутнього лідера машинобудівного профілю.uk
dc.description.abstractIt is stipulated in the article that the development of spirituality in future leaders of engineering in the process of studying in higher education institution (HEI) can contribute to the development of the following personal qualities: volitional, reflective, awareness of their goals and capabilities, skills of self-knowledge and self-regulation, and independence. The formation of the spirituality of students of technical higher education institution directly depends on the meanings and values that they find in their professional activities. It is proved in the article that the formation of professional students' consciousness is the basis for the formation of the spirituality of the student-future leader of THEI. A detailed analysis of self-knowledge as a person's focus on knowledge of his physical, spiritual capabilities and qualities is made. Particular attention in the formation of spirituality is paid to self-esteem, self-awareness, self-control, and self-improvement as the formation of spirituality requires the presence of strong-willed qualities of the student-future leader of the engineering field. The connection of self-improvement of the individual with his self-education, self-programming for success is emphasized. It is proved that self-knowledge is one of the most difficult and important tasks of spiritual education, as it determines the self-development and self-improvement of the student's personality - the future leader of the machine-building field.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectзаклад вищої освітиuk
dc.subjectсамоосвітаuk
dc.subjectсаморозвитокuk
dc.subjectсамовдосконаленняuk
dc.subjectсамопізнанняuk
dc.subjectinstitution of higher educationen
dc.subjectself-educationen
dc.subjectself-improvementen
dc.subjectself-knowledgeen
dc.titleФормування духовності у студентів майбутніх лідерів машинобудівного профілю: самопізнавальний та саморозвивальний аспектиuk
dc.title.alternativeFormation of spirituality in students-future leaders of machine-building field: self-knowledge and self-developing aspectsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0003-2323-3440-
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Hura_Formuvannia.pdf424,23 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.