Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55949
Title: Формування "якісного" майбутнього педагога-лідера через призму відповідальності "викладач – здобувач – заклад вищої освіти"
Other Titles: Forming of "quality" future teacher-leader through prism of responsibility "teacher – competitor – establishment of higher education"
Authors: Ігнатюк, Ольга Анатоліївна
Keywords: відповідальність; викладач; здобувач; заклад вищої освіти; педагог-лідер; підготовка; teacher-leader; preparation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ігнатюк О. А. Формування "якісного" майбутнього педагога-лідера через призму відповідальності "викладач – здобувач – заклад вищої освіти" / О. А. Ігнатюк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 51-59.
Abstract: Статтю присвячено проблемі якості формування майбутнього педагога-лідера в контексті концепцій розвитку вищої освіти й сталого розвитку України до 2030 року. Наголошується на формуванні майбутнього викладача як гуманно зорієнтованої особистості лідера з притаманними йому професійними якостями, де відповідальність розглядається в категорії як значуща. Схарактеризовано відповідальність в системі "викладач - здобувач - заклад вищої освіти".
The article is sanctified to the problem of quality of forming of future teacher-leader in the context of conceptions of development of higher education and steady development of Ukraine to 2030. An accent is in-process done on forming of future teacher as humanely oriented personality of leader with inherent to her professional qualities, where responsibility is examined in a category as meaningful. Description over of responsibility is brought in the system "Teacher-competitor-establishment of higher education".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55949
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Ihnatiuk_Formuvannia.pdf381,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.