Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55958
Title: Філософські основи духовного світогляду
Other Titles: Philosophical basis of spiritual outlook
Authors: Михайличенко, Валентина Євдокимівна
Keywords: філософія; духовний розвиток; самовдосконалення; свідомість людини; worldview; philosophy; spiritual development; self-improvement
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Михайличенко В. Є. Філософські основи духовного світогляду / В. Є. Михайличенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 77-86.
Abstract: В статті розкрита роль світогляду у пізнанні світу та внутрішнього світу людини, а також роль філософії, яка є теоретичною основою світогляду. Приведені дані про те, що в теперішній час людство підходить до розуміння того, що йому потрібен новий світогляд, що містить філософію духовності. Вона являє собою філософію еволюції свідомості людства землі, вчення духовного відродження та соціального перетворення, що неможливо без вдосконалення свідомості людини. Підкреслено, що еволюція всієї світобудови та всього людства схильна до впливу людських стремлінь, а еволюція кожної людини визначається її прагненням до добра і зла, духовним розвитком. Над підвищенням духовності повинні працювати освіта, наука та сама людина, якій треба докласти зусиль, щоб досягти істинного розуміння світу та себе.
The role of the worldview in the knowledge of the world and the inner world of a person, as well as the role of philosophy, which is the theoretical basis of the worldview is revealed in the article. Data are given that at present humanity is coming to an understanding that it needs a new worldview, including the philosophy of spirituality. It represents the philosophy of the humanity consciousness evolution on earth, the doctrine of spiritual rebirth and social transformation, which is impossible without improving human consciousness. It is emphasized that the evolution of the entire universe and all of humanity is subjected to the influence of human aspirations, and the evolution of each person is determined by his aspiration for good and evil, spiritual development. Education, science and the person himself must work to improve spirituality, and he must make efforts to achieve a true understanding of the world and himself.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55958
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Mykhailychenko_Filosofski.pdf386,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.