Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56043
Название: Аналіз методів та способів діагностування двигунів внутрішнього згоряння методами нерозбірного контролю
Другие названия: Analysis of methods and methods of diagnosing internal combustion engines by non-assembly control methods
Авторы: Білик, Сергій Юрійович
Божко, Едуард Валерійович
Ключевые слова: газова хроматографія; оцінка технічного стану двигуна; gas chromatography; assessment of technical condition of the engine
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Білик С. Ю. Аналіз методів та способів діагностування двигунів внутрішнього згоряння методами нерозбірного контролю / С. Ю. Білик, Е. В. Божко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 4 (10). – С. 3-8.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто питання взаємодії схем діагностування двигунів методами нерозбірного контролю, виконано аналіз існуючих методів, та запропоновано використання комплексних підходів, що підвищують надійність роботи двигунів. Проаналізовано методи нерозбірного діагностування з моделюванням розрегулювання систем двигуна під час експлуатації та діагностування початкових етапів несправностей конструктивного та функціонального характеру. Проведений аналіз дозволив визначити прямі діагностичні параметри, які однозначно характеризують стан об’єкта та непрямі, що пов’язані з прямими функціональними залежностями, та виділити найбільш ефективні, з точки зору визначення кореляційних залежностей - прямі методи діагностування, серед яких можна виділити, наприклад, індиціювання робочого процесу у циліндрі двигуна. Запропонована відносно проста схема організації вимірювання та визначення сигналів з декількох елементів діагностування одночасно, звідси можна зробити висновок, що інформація з одного каналу вимірювання здатна комплексно охарактеризувати технічний стан декількох елементів механізмів або систем двигуна: вібраційний метод, акустичний метод, методи газової хроматографії, непряме індиціювання за допомогою визначення напруження у шпильках кришки циліндрів, оцінка рівня зносу деталей за вмістом металу у моторному маслі, а також діагностування параметрів за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу. Аналіз методів та способів діагностування двигунів внутрішнього згоряння дозволив дійти висновку, що метод діагностування за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу двигуна являє собою перспективний напрям в розвитку методів нерозбірного діагностування двигунів внутрішнього згоряння, використання якого дозволить виконувати оцінку технічного стану двигуна, виявляти і локалізувати несправності, прогнозувати залишковий ресурс та виконувати моніторинг технічного стану двигуна.
The question of interaction of schemes of diagnostics of engines by methods of non-disassembled control is considered, the analysis of existing methods is executed,and the use of the complex approaches increasing reliability of work of engines is offered. Methods of non-detachable diagnostics with modeling of deregulation of engine systems during operation and diagnosing the initial stages of structural and functional malfunctions are analyzed. The analysis allowed to determine the direct diagnostic parameters that unambiguously characterize the state of the object and indirect, associated with direct functional dependencies, and identify the most effective, in terms of determining correlations - direct diagnostic methods, which include, for example, indication of the working process in the engine cylinder. A relatively simple scheme of measuring and determining signals from several diagnostic elements simultaneously is proposed, from which we can conclude that information from one measurement channel can comprehensively characterize the technical condition of several elements of engine mechanisms or systems: vibration method, acoustic method, gas chromatography methods, indirect indication by determining the stress in the studs of the cylinder head, assessing the level of wear of parts on the metal content in the engine oil, as well as diagnosing the parameters of the unevenspeed of the crankshaft. Analysis of methods and techniques for diagnosing internal combustion engines led to the conclusion that themethod of diagnosing the uneven speed of the engine crankshaft is a promising direction in the development of methods of non-demountable diagnostics of internal combustion engines. residual life and monitor the technical condition of the engine.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8813-5652
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.04.01
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56043
Располагается в коллекциях:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Двигуни та гібридні енергетичні установки"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2021_4_NRST_Bilyk_Analiz.pdf1,36 MBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.