Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56066
Title: Морально-психологічні аспекти допомоги дітям у складних неонатальних випадках
Other Titles: Moral and psychological aspects of assistance to children in complex neonatal cases
Authors: Шаполова, Вікторія Валеріївна
Кохан, А. В.
Keywords: неонатальний період; передчасні роди; соціаьно-психологічна допомога; розвиток; neonatal period; premature birth; development; socio-psychological assistance
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шаполова В. В. Морально-психологічні аспекти допомоги дітям у складних неонатальних випадках / В. В. Шаполова, А. В. Кохан // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 232-238.
Abstract: У даній темі розглядається морально-психологічна проблема дітей у складних неонатальних випадках, тобто передчасно народжених або з особливостями у пренатальному періоді розвитку. Розглядаються причини актуальності обраної теми. Описуються психоемоціональні етапи переживання матері з цього приводу та можлива поведінка батьків відносно дитини та шляхи оптимізації взаємозв’язку в цьому випадку.
This topic examines the moral and psychological problem of children in complex neonatal cases, that is, those born prematurely or with features of the prenatal period of development. The reasons for the relevance of this topic are considered. The psychoemotional stages of the mother's experience about this and the possible behavior of the parents in relation to the child and the ways of optimizing the relationship in this case are described.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56066
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Shapolova_Moralno_psykholohichni.pdf369,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.