Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСмірнова, Тетяна Віталіївнаuk
dc.contributor.authorБуравченко, Костянтин Олеговичuk
dc.contributor.authorКравченко, Сергій Сергійовичuk
dc.contributor.authorГорбов, Віталій Олеговичuk
dc.contributor.authorСмірнов, Олексій Анатолійовичuk
dc.date.accessioned2022-02-21T09:21:15Z-
dc.date.available2022-02-21T09:21:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationХмарна система підтримки прийняття рішень технологічного процесу відновлення поверхонь конструкцій і деталей машин / Т. В. Смірнова [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 79-95.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56138-
dc.description.abstractОб'єктом дослідження є процес підтримки прийняття рішень технологічного процесу. Предметом дослідження є система підтримки прийняття рішень технологічного процесу відновлення поверхонь конструкцій і деталей машин у вигляді хмарного сервісу. Мета роботи полягає в розробці системи підтримки прийняття рішень технологічного процесу відновлення поверхонь конструкцій і деталей машин у вигляді хмарного сервісу, що дозволить у подальшому оптимізувати високотехнологічні процеси підприємств різного масштабу з використання хмарних інформаційних технологій. У результаті дослідження проаналізовано труднощі автоматизації проектування технологічних процесів, пов'язані головним чином з тим, що завдання проектування технологічних процесів не мають в даний час формальних методів вирішення. Тому для здійснення технологічного проектування проведено розробку формалізації технології (або її частини), тобто проведено заміну (перетворення) змістовних пропозицій математичним апаратом. В результаті даної формалізації запропоновано схему руху інформації в процесі оптимізації технологічного процесу розроблено модель реалізації структури технологічного процесу, для якої визначено основні вхідні параметри: перелік параметрів, які впливають на процес. Також була запропонована структура експертної системи для оптимізації технологічних процесів, проаналізовані методи представлення знань та відповідно розроблено схему потоків інформації під час реалізації даної експертної системи. На основі розглянутих та розроблених методів та механізмів, які використовують для розробки технологічних процесів розроблено структуру інформаційної хмарної системи підтримки прийняття рішень для автоматизації створення оптимізованих технологічних процесів. За допомогою використання розроблених методів та моделей, в результаті проведення процесу оптимізації технологічного процесу за допустимими евристичними правилам, вдалося отримати множину ланцюгів окремо оптимізованих технологічних процесів, з якої проводиться багатокритеріальній відбір, що відповідає поставленим вимогам оптимізації. Користувач системи може отримувати у відповідь як і одну картку технологічного процесу, так і декілька найкращих. Висновки. Розроблені підходи оптимізації технологічних процесів були застосовані до вирішення задачі оптимізації технологiчного процесу електродугової обробки. Спочатку проведено формалізацію технологічного процесу електродугової обробки. Після цього, проведено формування евристичних правил та бази знань структури технологічного процесу електродугового напилення та відповідно розроблено структури бази знань даного технологічного процесу та діаграма використання розробленої інформаційної системи у вигляді хмарного сервісу.uk
dc.description.abstractThe object of research is the process of decision support of the technological process. The subject of the research is the decision support system of the technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts in the form of cloud service. The purpose of the work is to develop a decision support system for the technological process of restoration of surfaces of structures and machine parts in the form of cloud service, which will further optimize high-tech processes of enterprises of various scales using cloud information technology. As a result of the research, the difficulties of automating the design of technological processes are analyzed, mainly due to the fact that the tasks of technological process design do not currently have formal methods of solution. Therefore, for the implementation of technological design, the development of formalization of technology (or part of it), ie the replacement (transformation) of meaningful proposals by the mathematical apparatus. As a result of this formalization, a scheme of information flow in the process of process optimization is proposed. the model of realization of structure of technological process for which the basic input parameters are defined is developed: the list of parameters influencing process. The structure of the expert system for optimization of technological processes was also proposed, the methods of knowledge presentation were analyzed and the scheme of information flows during the implementation of this expert system was developed accordingly. Based on the considered and developed methods and mechanisms used for the development of technological processes, the structure of the information cloud decision support system for automation of the creation of optimized technological processes has been developed. Using the developed methods and models, as a result of the process of process optimization according to acceptable heuristic rules, it was possible to obtain a set of chains of separately optimized technological processes, from which multicriteria selection that meets the optimization requirements. The user of the system can receive in return both one card of technological process, and some best. Conclusions. The developed approaches to the optimization of technological processes were applied to solve the problem of optimization of the technological process of electric arc processing. First, the technological process of electric arc processing was formalized. After that, the formation of heuristic rules and knowledge base of the structure of the technological process of electric arc spraying and accordingly developed the structure of the knowledge base of this technological process and a diagram of the use of the developed information system in the form of cloud service.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectхмарні сервісиuk
dc.subjectоптимізаціяuk
dc.subjectхмарні інформаційні технологіїuk
dc.subjectпроектування технологічних процесівuk
dc.subjectdecision support systemen
dc.subjectcloud servicesen
dc.titleХмарна система підтримки прийняття рішень технологічного процесу відновлення поверхонь конструкцій і деталей машинuk
dc.title.alternativeCloud system for decision supporting of technological process of restoration of surfaces of structures and machine partsen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2522-9052.2021.4.12-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6896-0612-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6195-7533-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-8730-9534-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-7551-2567-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-9543-874X-
Appears in Collections:Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_4_Smirnova_Khmarna.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.