Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56139
Title: Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України
Other Titles: Current state and problems of development of Ukrainian machine-building enterprises
Authors: Ходирєва, Оксана Олегівна
Keywords: промисловість; економіка; машинобудування; капітальні інвестиції; сталий розвиток; industry; mechanical engineering; economic potential; sustainable development
Issue Date: 2021
Publisher: Західноукраїнський національний університет
Citation: Ходирєва О. О. Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України / О. О. Ходирєва // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – Т. 31, № 1. – С. 227-238.
Abstract: Оскільки промислова галузь має ключове значення для економіки України, показники її функціонування виступають головним чинником соціального та економічного розвитку країни. Зокрема машинобудування є однією з базових галузей економіки України та стратегічно важливою галуззю, яка впливає на розвиток технологічного потенціалу і конкурентоспроможності економіки України в цілому. Рівень розвитку машинобудування є одним із основних факторів, що дозволяє забезпечити сталий розвиток української економіки, від його рівня та динаміки розвитку залежить розвиток країни. Тому дослідження сучасного стану машинобудівної галузі, ефективності діяльності підприємств машинобудування, виявлення актуальних проблем дозволить визначити інструменти для відновлення та подальшого сталого розвитку підприємств машинобудування, як однієї з ключових галузей національної економіки. Мета. Проаналізувати стан українського машинобудування, виявити основні тенденції та проблем промислового комплексу в сучасних умовах господарювання та надати рекомендації щодо їх вирішення, задля забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств та підвищення рівню економічного потенціалу промисловості. Метод (методологія). Наукове дослідження проводилось за допомогою аналізу та синтезу даних на основі оцінювання статистичних даних Державної служби статистики України (2010- 2019 рр.) з метою вивчення стану сучасного стану машинобудівної галузі України; табличного та графічного методів для наочного подання матеріалу. Результати. У дослідженні підтверджений зв’язок між економічним зростанням та розвитком промисловості. Визначено особливості умов діяльності машинобудівних підприємств. Виявлено тенденції відставання української промисловості за рівнем від розвинутих країн. Проаналізовано головні чинники зниження обсягів виробництва машинобудівної галузі. Здійснено аналіз рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Визначені основні фактори, що стримують інноваційну діяльність. Проаналізовано існуючий рівень та структуру капітальних інвестицій. Окреслено головні дестабілізуючі проблем машинобудівної галузі в Україні. Зроблено висновок та запропоновано ряд заходів, спрямованих на створення умов сталого розвитку машинобудівної галузі з урахуванням потенціалу і можливостей підприємств машинобудування.
As the industrial sector is of key importance for the economy of Ukraine, the indicators of its functioning are the main factor in the social and economic development of the country. In particular, mechanical engineering is one of the basic sectors of Ukraine's economy and a strategically important sector that affects the development of technological potential and competitiveness of Ukraine's economy as a whole. The level of development of mechanical engineering is one of the main factors that allows to ensure sustainable development of the Ukrainian economy, the level of development of the country depends on its level and dynamics of development. Therefore, the study of the current state of the machine-building industry, the efficiency of machine-building enterprises, identification of current problems will identify tools for recovery and further sustainable development of machine-building enterprises as one of the key sectors of the national economy. Purpose. Analyze the state of Ukrainian machine building, identify the main trends and problems of the industrial complex in modern economic conditions and provide recommendations for their solution to ensure sustainable development of machine building enterprises and increase the level of economic potential of industry. Method (methodology). The research was conducted through the analysis and synthesis of data based on the evaluation of statistical data of the State Statistics Service of Ukraine (2010-2019) in order to study the current state of the machine-building industry of Ukraine; tabular and graphical methods for visual presentation of the material. Results. The study confirms the link between economic growth and industrial development. The peculiarities of the conditions of activity of machine-building enterprises are determined. The tendencies of the lag of the Ukrainian industry on level from the developed countries are revealed. The main factors of reduction of production volumes of machine-building branch are analyzed. The analysis of the level of innovative activity of machine-building enterprises is carried out. The main factors hindering innovation are identified. The existing level and structure of capital investments are analyzed. The main destabilizing problems of the machine-building industry in Ukraine are outlined. A conclusion is made and a number of measures aimed at creating conditions for sustainable development of the machine-building industry taking into account the potential and capabilities of machine-building enterprises are proposed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9761-4943
DOI: doi.org/10.35774/econa2021.01.227
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56139
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA_2021_31_1_Khodyrieva_Suchasnyi_stan.pdf923,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.