Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56148
Title: Модель розрахунку кількісного критерію оцінювання захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем критичної інфраструктури держави
Other Titles: Model of the quantitative criterion calculation for security assessment of the information and telecommunications systems in the critical infrastructure of the state
Authors: Юдін, Олексій Юрійович
Сидоренко, Вікторія Миколаївна
Гнатюк, Сергій Олександрович
Верховець, Олексій Сергійович
Keywords: критерій оцінки захищеності; функціональний профіль захищеності; ІТС; буквено-числові комбінації; security assessment criterion; functional security profile; ITS
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Модель розрахунку кількісного критерію оцінювання захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем критичної інфраструктури держави / О. Ю. Юдін [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 4. – С. 109-115.
Abstract: Предмет статті – методи та моделі оцінки критичності галузевих інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). Мета даної статті – провести аналіз існуючих методів та моделей оцінки критичності та використовуючи його результати запропонувати функціональну модель розрахунку кількісного критерію оцінки захищеності ІТС. Результати. На основі відомого методу аналізу ієрархій запропоновано функціональну модель розрахунку кількісного критерію оцінки захищеності ІТС, яка за рахунок обробки експертних оцінок, дозволяє отримати кількісний показник захищеності ІТС. Це дає можливість спростити процедуру підбору експертів, уникнути специфіки обробки експертних даних, а також здійснити оцінювання ІТС в умовах обмежених обсягів статистики. Висновки. Проведене дослідження показало, що розроблена модель розрахунку кількісного критерію оцінки захищеності ІТС, використовуючи попарні порівняння, дозволяє експертам сконцентрувати увагу на проблемі. Крім того, запропонована модель має вбудований критерій якості роботи експерта та дає можливість перейти від якісної оцінки у ви-гляді упорядкованого ряду буквено-числових комбінацій, до кількісної оцінки у вигляді відношення базового профілю захищеності до профілю захищеності визначеного експертом.
The subject of the article is methods and models for assessing the criticality of industry information and telecommunications systems (ITS). The purpose of this article is to analyze the existing methods and models of criticality assessment and use its results to propose a functional model for calculating the quantitative criterion for assessing the security of ITS. Results. Based on the known method of hierarchy analysis, a functional model for calculating the quantitative criterion for assessing ITS security is proposed, which, through the processing of expert assessments, allows to obtain a quantitative indicator of ITS security. This makes it possible to simplify the procedure for selecting experts, to avoid the specifics of processing expert data, as well as to assess ITS in a limited amount of statistics. Conclusions. The study showed that the developed model for calculating the quantitative criterion for assessing the security of ITS, using pairwise comparisons, allows experts to focus on the problem. In addition, the proposed model has a built-in quality criterion of the expert and allows to move from a qualitative assessment in the form of an ordered series of alphanumeric combinations, to a quantitative assessment in the form of the ratio of the basic security profile to the security profile defined by the expert.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5910-0837
orcid.org/0000-0003-4992-0564
orcid.org/0000-0002-3897-106X
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.4.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56148
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_4_Iudin_Model.pdf977,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.