Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56162
Title: Втрати маси та товарна оцінка плодів груші впродовж зберігання залежно від способу пакування
Other Titles: Weight loss and commodity evaluation of pear fruits during storage depending on the packaging method
Authors: Заморська, Ірина Леонідівна
Рибчак, Олена Сергіївна
Keywords: товарна продукція; marketable products
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Заморська І. Л. Втрати маси та товарна оцінка плодів груші впродовж зберігання залежно від способу пакування / І. Л. Заморська, О. С. Рибчак // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 4 (10). – С. 82-87.
Abstract: Плоди груші мають високу біологічну та харчову цінність, однак, відносяться до швидкопсувних продуктів, зберігання яких супроводжується певними труднощами. Зберегти якість свіжих плодів груші можна за рахунок застосування різних способів пакування, серед яких ефективним є використання поліетиленових вкладишів. У статті представлено результати досліджень втрат маси та виходу товарної продукції плодів груші впродовж зберігання залежно від сорту та способу пакування. Плоди груші сортів Конференція, Ноябрьська Молдови та Основ’янська вищого та першого товарного сорту попередньо охолоджували та пакували в дерев’яні ящики №3, місткістю до 25 кг (варіант «контроль») та в ящики із вкладеним всередину пакетом вкладишем з поліетиленової плівки товщиною 45-50 мкм з наступним герметизуванням(варіант«ящик з поліетиленовим вкладишем»). Зберігали плоди груші впродовж чотирьох місяців за температури 0...+3 ±1 ºС і відносної вологості повітря 92 % ±2 %. Втрати маси плодів визначали методом зважуванням фіксованих проб, вихід товарної продукції – за ДСТУ8326:2015. Встановлено, що впродовж періоду зберігання плодів груші втрати їхньої маси склали 2,3-5 %, залежно від сорту і способу пакування. В розрізі помологічних сортів за усередненими даними найвищі втрати маси мали груші сорту Основ’янська – 2,6 %. Застосування поліетиленових вкладишів при зберіганні груш сприяло зменшенню втрат на рівні 0,5-2,3 % залежно від сорту і тривалості зберігання. Виявлено, що в умовах вільного доступу повітря частка стандартної продукції складала 78,6–88,3 % з мінімальним значенням у плодів сорту Конференція та максимумом у плодів сорту Ноябрьська Молдови. Доведено, що пакування плодів груші у дерев’яні ящики з поліетиленовими вкладишами зумовило збільшення виходу товарної продукції до рівня 90,2–98,4 %, зменшення частки нестандартної продукції до 1,6–7,0 % та відходів до 2,8 %. Втрати маси плодів груші сорту Ноябрьська Молдови були на 0,3-1,5 нижчими проти аналогічних показників інших сортів. У плодів цього ж сорту зафіксовано вищий вихід товарної продукції – 88,3–98,4 % залежно від способу зберігання.
Pear fruits have a high biological and nutritional value; however, they are perishable products, storage of which is accompanied by certain difficulties. You can preserve the quality of fresh pears through the use of various packaging methods, among which the use of polyethylene liners is effective. The article presents the results of studies of weight loss and yield of pears during storage, depending on the variety and method of packaging. Conferencia, Noiabrska, and Osnovianska pears of the highest and first commodity varieties were pre-cooled and packed in wooden boxes №3, with a capacity of up to 25 kg (“control” option) and in boxes with a plastic bag liner inserted inside the package 45–50 μm followed by sealing (option “box with a polyethylene liner”). Pear fruits were stored for four months at a temperature of 0 ... + 3 ± 1 ºСand relative humidity of 92% ± 2%. Fruit weight losses were determined by the method of weighing fixed samples, the yield of marketable products - according to DSTU 8326:2015. It was found that during the storage period of pear fruits, their weight loss was 2.3–5%, depending on the variety and method of packaging. In terms of pomological varieties, according to average data, the highest weight loss was pears of the Osnovianska variety – 2.6%. The use of polyethylene liners during the storage of pears helped to reduce losses by 0.5–2.3% depending on the variety and duration of storage. It was found that in the conditions of free air access the share of standard products was 78.6–88.3% with the minimum value in the fruits of Conference and the maximum in the fruits of Noiabrska Moldova. It is proved that packing pear fruits in wooden boxes with polyethylene inserts caused an increase in the yield of marketable products to 90.2–98.4%, a decrease in the share of non-standard productsto 1.6–7.0%, and waste to 2.8%. The weight loss of pear fruits of the Noiabrska Moldova variety was 0.3–1.5 lower compared tosimilar indicators of other varieties. The fruits of the same variety recorded a higher yield of marketable products – 88.3–98.4% depending on the method of storage.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2767-1176
orcid.org/0000-0002-8724-6673
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.04.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56162
Appears in Collections:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_4_NRST_Zamorska_Vtraty.pdf976,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.