Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56223
Title: Формування способів рольової взаємодіїї майбутніх лідерів під час навчання як важлива умова успішної адаптації до професійної діяльності
Other Titles: Formation of ways of role interaction of future leaders in the learning process as an important condition for their successful adaptation to the professional activity
Authors: Гура, Тетяна Віталіївна
Михайличенко, Валентина Євдокимівна
Keywords: менеджер; роль; manager; role; управлінська діяльність; рольова взаємодія; managerial activity; role interaction
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гура Т. В. Формування способів рольової взаємодіїї майбутніх лідерів під час навчання як важлива умова успішної адаптації до професійної діяльності / Т. В. Гура, В. Є. Михайличенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2022. – № 1. – С. 60-72.
Abstract: У статті розкрито зміст понять “менеджер”, “роль менеджера” та “рольова взаємодія”. Показано, що процес успішної адаптації до професійної діяльності майбутніх лідерів заснований на провідних особистісних новоутвореннях, формування яких необхідне під час навчання у закладах вищої освіти. В статті описано результати дослідження, в процесі якого були розглянуті характеристики їхніх емоційних, комунікативних та регуляторних якостей. Отримані результати дозволяють зробити висновок про недостатню присутність у майбутніх лідерів цілого ряду якостей, які сприяють успішній адаптації до професійної управлінської діяльності, формування яких потребує удосконалення методів, засобів і організаційних форм, що забезпечують освітній процес. Доведено важливість застосування під час тренінгових занять рольових ігор із застосуванням відео матеріалів та презентацій. В статті висвітлені задачі, принципи та роль тренінгів як методичних засобів активізації, адаптації майбутніх лідерів до успішної професійної діяльності.
The meaning of the terms “manager”, “manager’s role” and “role interaction” is revealed in the article. It is shown that the process of successful adaptation to the professional activity of future leaders is based on leading personal innovations, the formation of which is necessary in the process of studying in higher education institutions. The results of a study in which the characteristics of their emotional, communicative and regulatory qualities were considered are noted in the article. The obtained results allow us to conclude that the future leaders lack a number of qualities that contribute to their successful adaptation to professional management activity. Their formation requires improvement of methods, tools and organizational forms that ensure this process. The use of role-playing games in the form of video materials and presentations plays an important role in the training sessions. The objectives, principles and role of training as a methodological tool to enhance the adaptation of future leaders to successful professional activity are highlighted in the article.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2323-3440
orcid.org/0000-0001-7390-5319
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56223
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2022_1_Hura_Formuvannia.pdf269,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.