Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56312
Title: A power quality enhanced for the wind turbine with sensorless direct power control under different input voltage conditions
Other Titles: Покращена якість електроенергії для вітрової турбіни за допомогою прямого керування потужністю без датчиків при різних умовах вхідної напруги
Authors: Laggoun, Zakaria El Zair
Benalla, Hocine
Nebti, Khalil
Keywords: virtual flux; grid voltage modulated; constant switching frequency; віртуальний потік; модуляція напруги мережі; постійна частота перемикання
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Laggoun Z. E. Z. A power quality enhanced for the wind turbine with sensorless direct power control under different input voltage conditions / Z. E. Z. Laggoun, H. Benalla, K. Nebti // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2021. – № 6. – С. 64-71.
Abstract: The quality of electrical energy is essential during disturbances, at the level of power electronic devices will suffer serious operating problems causing dangerous damage. Aim. A new approach to direct power control without grid voltage sensor improves the quality and control of instantaneous active and reactive power converters. Methodology. First, the technique without network voltage sensor with a direct power control based on a switching table, which is a classic approach, is discussed and its performance is analyzed under increasing and decreasing load. In addition, the performance of the proposed technique is also analyzed under the same circumstances and their performance is compared. Originality. The new method consists of a nonlinear grid voltage modulated controller and a conventional controller which guarantees very good results in a polluted network. The proposed method is verified using MATLAB/Simulink. Results. The simulation results under different input voltage conditions show that the proposed method not only has good tracking performance in active and reactive power, but also reduces the current total harmonic distortion to 1.9 %, which is good lower than the requirement for network operation.
Якість електроенергії має важливе значення під час збоїв, на рівні силових електронних пристроїв будуть мати місце серйозні проблеми експлуатації, що викликають небезпечні пошкодження. Мета. Новий підхід до прямого керування потужністю без датчика напруги мережі покращує якість та контроль перетворювачів миттєвої активної та реактивної потужності. Методологія. Спочатку обговорюється методика без датчика напруги мережі з прямим керуванням потужністю на основі таблиці перемикання, що є класичним підходом, та аналізується його продуктивність при збільшенні та зменшенні навантаження. Крім того, ефективність запропонованої методики також аналізується за тих же обставин, і їхня продуктивність порівнюється. Оригінальність. Новий метод складається з нелінійного мережевого контролера з модуляцією напруги і звичайного контролера, який гарантує дуже хороші результати в забрудненій мережі. Запропонований метод перевіряється за допомогою MATLAB/Simulink. Результати. Результати моделювання за різних умов вхідноїнапруги показують, що запропонований метод не тільки має хороші характеристики відстеження активноїта реактивноїпотужності, але також знижує поточний THD до 1,9 %, що значно нижче, ніж вимоги для роботи мережі.
DOI: doi.org/10.20998/2074-272X.2021.6.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56312
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EE_2021_6_Laggoun_A_power.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.