Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56332
Title: Analysis and comparison of the waste management development in Hungary and Slovakia
Other Titles: Аналіз і порівняння розвитку управління відходами в Угорщині і Словаччині
Authors: Akkad, M. Z.
Bányai, T.
Keywords: city logistics; data analysis; міська логістика; аналіз даних
Issue Date: 2022
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Akkad M. Z. Analysis and comparison of the waste management development in Hungary and Slovakia / M. Z. Akkad, T. Banyai // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2022. – Вып. 96. – С. 22-31.
Abstract: Waste production is an indispensable human process that happens daily in all communities. With the population increase and the industry developments, the waste amounts are growing, and their treating processes are taking a bigger share of the transportation and handling tasks in the city logistics. These waste collection, transportation, and treatment are described as waste management has been investigated and developed especially with the various application, solutions, and developments in the logistics, transportation, and industrial areas. Also, with the higher attention to the environmental impact in the different areas, the green aspect of waste management takes more importance particularly in city logistics where congestion occurs regularly. Within this work, waste management is analyzed in Europe generally and Hungary specifically. Eurostat database is used for that purpose next to previous research work tackling this topic. Also, a comparison between the waste management operations in Hungary and Slovakia is discussed to show the difference of these operations’ developments between the two countries between 2014 and 2020.
Виробництво відходів є незмінним людським процесом, що відбувається щодня у всіх спільнотах. Зі зростанням населення та розвитком промисловості, обсяги відходів зростають і процеси їх переробки займають дедалі більшу частку транспортних та вантажно-розвантажувальних завдань у міській логістиці. Збори, транспортування та обробка відходів описуються як управління відходами, яке було досліджено та розроблено, зокрема, з різними додатками, рішеннями та розробками в галузі логістики, транспорту та промисловості. Крім того, з підвищеною увагою до впливу на навколишнє середовище у різних галузях, екологічний аспект управління відходами набуває більшого значення, особливо у міській логістиці, де регулярно виникають затори. В рамках цієї роботи аналізується поводження з відходами в Європі загалом та в Угорщині зокрема. База даних Євростату використовується для цієї мети поряд із попередньою дослідницькою роботою, присвяченій цій темі. Крім того, обговорюється порівняння операцій з відходами в Угорщині та Словаччині, щоб показати різницю у розвитку цих операцій між двома країнами у період з 2014 до 2020 року. Зважаючи на важливість систем поводження з відходами, які мають безпосередній вплив на екологічні, соціальні аспекти та аспекти стійкості, у цій роботі був представлений аналіз річної кількості побутових відходів, що утворюються в кілограмах на душу населення, та річного рівня переробки в Європі взагалі та Угорщині зокрема. Дані показали, що в Угорщині за останні кілька років не спостерігається помітного збільшення рівня рециркуляції, що відображає можливість та необхідність подальших досліджень та розробок у цій галузі. Крім того, дослідження показали цікаві результати зі словацьких даних. Було представлено порівняння між Угорщиною та Словаччиною, яке показало значне зростання операцій з переробки відходів у Словаччині порівняно з Угорщиною з 2014 до 2020 року. З огляду на близьке географічне розташування та відносно схожу територію країни, це дослідження пропонує більш глибокий аналіз операцій з відходами в Угорщині. та Словаччини, які можна використовувати та які можуть позитивно позначитися на системі управління відходами в Угорщині, Словаччині або в обох країнах.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2022.96.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56332
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2022_96_Akkad_Analysis.pdf398,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.