Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56344
Title: Роль лабораторного практикуму при навчанні фізики в технічному університеті
Other Titles: Role of laboratory course in teaching physics at a technical university
Authors: Любченко, Олена Анатоліївна
Дьяконенко, Ніна Леонідівна
Водоріз, Ольга Станіславівна
Keywords: лабораторний практикум; викладання фізики; експеримент; засвоєння матеріалу; laboratory; teaching physics; experiment; mastering the material
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка
Citation: Любченко О. А. Роль лабораторного практикуму при навчанні фізики в технічному університеті / О. А. Любченко, Н. Л. Дьяконенко, О. С. Водоріз // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка : зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки. – Чернігів : НУЧК, 2019. – Вип. 5 (161). – С. 129-132.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню ролі та місця лабораторного практикуму в процесі вивчення курсу фізики в закладах вищої освіти. Розглядаються причини того, що лабораторні роботи повинні займати і займають важливе місце в підготовці майбутніх фахівців різних спеціальностей, яких готують у технічному університеті. Аналізується той стан, в якому знаходиться як шкільна, так і університетська підготовка з фізики в наш час, формулюються деякі завдання, які повинні вирішуватись і на етапі профорієнтаційної роботи, і під час навчання в університеті. Автори мають мету розглянути роль лабораторного практикуму при вивченні фізики, проаналізувати загальні підходи і запропонувати своє бачення використання лабораторних робіт для підвищення ефективності засвоєння програмного матеріалу. Розглядаються основні задачі, які може вирішити лабораторний практикум, його основні завдання та методики. Показано, що робота в лабораторному практикумі сприяє формуванню творчого, креативного мислення, є стимулюючим фактором на шляху надбання знань і навичок, що є необхідними у подальшій професійній діяльності. Автори досліджують методи організації лабораторних занять з метою досягнення їх максимальної ефективності в навчальному процесі викладання фізики. Розкрита роль лабораторного практикуму як дієвого засобу формування критичного мислення. Показано, що практична експериментальна робота в групах дає можливість у ході колективної діяльності провести обговорення проблеми, здійснити пошук експериментальних підходів, провести експеримент та критично осмислити отримані результати, інтерпретувати їх і зробити узагальнення. Приділена увага застосуванню комп’ютерів у лабораторних комплексах, проаналізована доцільність їх використання та визначені ті задачі, в яких їх треба застосовувати. На основі аналізу зроблені висновки щодо місця лабораторних занять у курсі фізики, їх ролі в формуванні інтересу студентів до лекційного матеріалу та допомоги в його розумінні.
The article is devoted to the study of the role and place of laboratory practical lessons in teaching physics in higher education establishments. The reasons for the fact that laboratory work should occupy an important place in training future experts of different specializations, which are present at a technical university, are considered. The evaluation of the present-day achievements that both school and university training in physics have done, and some tasks which should be solved both at the stage of vocational guidance work and at university studies are stated. The authors’ goal is to consider the role of a laboratory workshop in the study of physics, analyzing common approaches and offering their vision of using laboratory works to increase the efficiency of mastering the training content. The main tasks, which can be solved by the laboratory workshop, its main ideas and methods, were considered. It is shown that the work in the laboratory contributes to the formation of creative thinking, is a stimulating factor in gaining the knowledge and skills necessary for further professional activity. The authors investigate the methods of organizing laboratory classes in order to achieve their maximum efficiency in the process of teaching physics. The role of laboratory workshops as an effective means of forming critical thinking was revealed. It has been shown that practical experimental work in groups, in the course of collective activity, makes it possible to discuss the problem, to search for experimental approaches, to carry out the experiment and critically understand the received data, to interpret them and to make generalizations. Special attention has been paid to the use of computers in laboratory installations, the feasibility of their use was analyzed and the problems in which they should be applied were identified. Based on the research and findings, the conclusions about the place of laboratory classes in the course of Physics, their role in shaping the students’ interest in the lecture content and assistance in its understanding were drawn.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3080-3069
orcid.org/0000-0001-5269-7813
orcid.org/0000-0002-2951-4887
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56344
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_NUChK_2019_5_Liubchenko_Rol_laboratornoho.pdf341,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google Scholar



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.