Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56358
Title: Використання компонентного методу в логістиці постачання комплектуючих високотехнологічного виробництва
Other Titles: Using of the component method in logistics of supplies of high-tech production components
Authors: Федорович, Олег Євгенович
Прончаков, Юрій Леонідович
Лещенко, Юлія Олександрівна
Єлізєва, Аліна Володимирівна
Keywords: розподілене виробництво; оптимізація логістичних витрат; агентне моделювання; distributed manufacture; optimization of logistics costs; agentbased modeling
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Використання компонентного методу в логістиці постачання комплектуючих високотехнологічного виробництва / О. Є. Федорович [та ін.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 40-45.
Abstract: У пропонованій публікації проводиться дослідження логістичних процесів у розподіленому виробництві високотехнологічної продукції машинобудування (авіабудування, суднобудування тощо). Для створення інноваційного виробу машинобудування системно представлена архітектура, яка у подальшому використовується в логістиці постачання, виробництва та збуту продукції. Використовується компонентний підхід при формуванні архітектури складного виробу, якій дозволяє представити окремі складові виробу у вигляді відносно ізольованих елементів, що спрощує процес проектування та виробництва складної техніки. Актуальність теми публікації пов’язана з дослідженням логістичних процесів, при створенні складного виробу, на основі компонентної архітектури. Метою дослідження є підвищення ефективності логістичних процесів розподіленого виробництва на основі використання компонентної архітектури високотехнологічного виробу. Дослідження проводиться у два етапи. На першому етапі формується множина постачальників продукції з урахуванням логістичних витрат, пов’язаних з виробництвом та доставкою комплектуючих (компонент) у виробничу систему складального типу. На другому етапі, з урахуванням різнорідної транспортної системи (авіаційний, залізничний, автомобільний та інші види транспорту), здійснюється вибір транспортних магістралей з можливими перевалками вантажів. Проводиться оптимізація для раціонального вибору транспортних магістралей, з урахуванням логістичних витрат, часу доставки вантажів та ризиків. На останньому етапі дослідження створена модель динамічних процесів логістики постачання у складальне виробництво. Проводиться імітаційне моделювання руху заявок (вантажів) у різнорідній транспортній системі, засноване на хвилеобразному русі заявок, яке дозволяє мінімізувати час доставки комплектуючих, витрати та ризики. Використані математичні методи: системний аналіз, для представлення структури складного виробу; компонентний підхід, для формування багаторівневої архітектури виробу; цілочисельна оптимізація, логістичних витрат; імітаційне подійне моделювання, за допомогою агентів, для вибору раціональних маршрутів поставки комплектуючих. Запропонований підхід дозволяє системно дослідити та оптимізувати логістичні процеси постачання розподіленого виробництва на основі компонентної архітектури складного виробу машинобудування.
In this paper the research of logistics processes in the distributed manufacture of high-tech engineering products (aircraft construction, shipbuilding, etc.) is carried out. The architecture is systematically presented for creation of innovative engineering product, which is further used in the logistics of supply, production and sales of products. For the formation of the architecture of a complex product the component approach is used, which makes it possible to represent individual components of a product in the form of relatively isolated elements, which simplifies the design and production of complex technique. The topicality of this paper is associated with the research of logistics processes in creating a complex product based on component architecture. The purpose of the research is improving of the logistics processes efficiency in distributed manufacture based on the using of the component architecture of a high-tech product. The research is carried out in two stages. At the first stage the set of suppliers of products are formed taking into account the logistics costs associated with the production and delivery of components to an assembly type production system. At the second stage the choice of transport routes with possible transshipment of goods is carried out taking into account the dissimilar transport system (aviation, rail, road and other types of transport). Optimization is carried out for the rational choice of transport routes taking into account logistics costs, delivery time and risks. At the last stage of the research the model of dynamic processes of logistics of supplies into assembly production was created. Simulation of the movement of requests (cargo) in a dissimilar transport system is carried out, which is based on the wave-like movement of applications and allows minimizing the delivery time of components, costs and risks. Mathematical methods were used: system analysis to represent the structure of a complex product; component approach for the formation of multilevel product architecture; integer optimization of logistics costs; event-based and agent-based simulation to select rational routes for the supply of components. The proposed approach allows you to research systematically and optimize the logistics processes of distributed manufacture supplying based on the component architecture of a complex engineering product.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7883-1144
orcid.org/0000-0003-0027-1452
orcid.org/0000-0001-9232-697X
orcid.org/0000-0002-8228-9383
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56358
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_3_Fedorovych_Vykorystannia.pdf490,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.