Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56362
Title: Шляхи підвищення рівня техногенної безпеки в Україні
Authors: Твердохлєбова, Наталя Євгеніївна
Keywords: безпека; техногенна безпека; загроза; надзвичайна ситуація; вражаючі фактори; ризик; safety; technogenic safety; danger; emergency; damaging factors; risk
Issue Date: 2022
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Citation: Твердохлєбова Н. Є. Шляхи підвищення рівня техногенної безпеки в Україні / Н. Є. Твердохлєбова // Наука і техніка сьогодні = Science and technology today. – 2022. – Вип. 3 (3). – С. 127-135.
Abstract: Глобалізація проблематики безпеки, тісне переплетення внутрішніх та зовнішніх небезпек ведуть до того, що на порядку денному гостро стоїть проблема розробки шляхів вдосконалення системи забезпечення від загроз сучасного світу. Для того, щоб оцінити справжній стан безпеки країни, необхідно виявити характер загроз та небезпек, з якими держава може зіткнутися у найближчі 3-5 років, а також у середньостроковій та довгостроковій перспективах. У статті зазначено, що для забезпечення належних превентивних заходів техногенної безпеки необхідно деталізувати механізми отримання достовірної інформації про загрози та узгодити оцінки, що проводяться на різних рівнях. Очевидно, що за швидкої глобалізації міжнародних відносин України необхідно впевнено та чітко відстоювати свої національні інтереси, вживати заходів щодо забезпечення національної безпеки. Адже наслідком для держави, яка не здатна відповісти адекватним чином на виклики та загрози, пов'язані з глобалізацією, може стати її неминуче ослаблення та деградація. Сформульовано основні передумови для досягнення гнучкого та швидкого прийняття рішень у разі виникнення небезпек. Важливим аспектом міжвідомчої координації дій органів у надзвичайних ситуаціях є здатність усіх зацікавлених сторін оперативно та ефективно діяти у кризових ситуаціях. Представлено ключові концепції стосовно захисту об’єктів економіки і територій у контексті процесів управління ризиками. В умовах мінливої обстановки в осередку надзвичайної ситуації необхідна чітка організація оперативної взаємодії органів виконавчої влади з медичними, аварійно-рятувальними, комунально-технічними, військовими, комендантськими, правоохоронними та іншими службами території, що залучаються до участі у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наведено приклади систем для досягнення безпеки об'єктів промисловості, транспорту, енергетики, тощо.
The globalization of security issues, the close interweaving of internal and external dangers lead to the fact that the problem of developing ways to improve the security system against the threats of the modern world has arisen. It is necessary to identify the nature of the threats and dangers that the state may face in the next 3-5 years, as well as in the medium and long term to assess the current state of the country's security. The article states that it is necessary to detail the mechanisms for obtaining reliable information about threats and to coordinate the assessments carried out at different levels to ensure appropriate preventive measures for technogenic safety. Obviously, with the rapid globalization of international relations, Ukraine needs to confidently and clearly defend its national interests, take measures to ensure national security. After all, the consequence for a state that is not able to adequately respond to the challenges and threats associated with globalization may be its inevitable weakening and degradation. The main prerequisites for achieving flexible and quick decision-making in the event of hazards are formulated. An important aspect of interdepartmental coordination of bodies' actions in emergency situations is the ability of all interested parties to act quickly and effectively in crisis situations. The key concepts of protecting objects of the economy and territories in the context of risk management processes are presented. In the context of a changing situation in an emergency situation, it is necessary to clearly organize the operational interaction of executive authorities with medical, rescue, utility, military, commandant's, law enforcement and other services of the territory, which are involved in the elimination of an emergency consequences. Examples of systems for ensuring the safety of industrial facilities, transport, energy, etc. are given.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3139-4308
DOI: doi.org/10.52058/2786-6025-2022-3(3)-127-135
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56362
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NIT_2022_3_Tverdokhliebova_Shliakhy_pidvyshchennia.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.