Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56371
Title: Організація навчальних занять з фізичного виховання в умовах пандемії
Other Titles: Organization of educational classes in physical education in a pandemic
Authors: Борейко, Наталя Юріївна
Азаренкова, Любов Леонідівна
Глядя, Сергій Олександрович
Юшко, Олексій Володимирович
Keywords: навчальні заняття; дистанційне навчання; змішана форма навчання; educational employment; distance learning; mixed form
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Організація навчальних занять з фізичного виховання в умовах пандемії / Н. Ю. Борейко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 57-63.
Abstract: За останні два роки через пандемію COVID – 19 дуже значно змінились умови навчання, і усі заклади освіти намагаються пристосуватися до нових викликів, знайти ефективні рішення. В НТУ «ХПІ», як і в більшості університетів, у 2020 – 2021 навчальних роках заняття проводились у дистанційній та змішаній формі навчання. Тому актуально розглянути питання організації навчальних занять під час пандемії. Фізичне виховання – це одна з дисциплін в університеті, яка спрямована на гармонійний розвиток студента, дозволяє сформувати високу працездатність та адаптивність до умов праці, через забезпечення високого рівня здоров’я. Тому метою дослідження є визначення основних засобів організації фізичного виховання в університеті в умовах пандемії. Проаналізовано теоретичні відомості щодо організації навчального процесу з фізичного виховання у студентів. Розроблено комплекс заходів для удосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів. Визначено ефективність експериментальних засобів організації фізичного виховання в університеті в умовах пандемії. Надано рекомендації щодо організації навчального процесу з фізичного виховання студентів в умовах пандемії. Використано такі методи дослідження, як: аналіз і узагальнення науково–методичної літератури з проблем організації фізичного виховання в університеті, педагогічне спостереження за навчальним процесом з фізичного виховання в НТУ «ХПІ»; анкетування студентів; математично-статистичні методи. У ході дослідження було розглянуто основні положення щодо організації занять з фізичного виховання у студентів в сучасних умовах. Представлено комплекс заходів для удосконалення занять з фізичного виховання під час пандемії, що дозволив не зупиняти навчальний процес для студентів з освітнього компоненту «Фізичне виховання». Комплекс заходів включав: написання рефератів, виконання практичних робіт (складання комплексу вправ з свого виду спорту; виконання практичної роботи «Антропометричні вимірювання і оцінка функціонального стану»; виконання практичної роботи «Карта індивідуального латерального профілю»; виконання практичної роботи «Визначення добової енерговитрати людини»). А також визначено ефективність експериментальних засобів організації фізичного виховання в університеті. В дослідженні представлені рекомендації щодо організації навчального процесу з фізичного виховання студентів в умовах пандемії: 1) Студенти повинні мати чіткі методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт. 2) Студенти повинні розуміти та контролювати хід своєї роботи. 3) Студенти повинні мати комплекси фізичних вправ протягом дня (ранкова пробіжка, фізкультурні паузи під час роботи за комп’ютером, смартфоном тощо) та їх виконувати. 4) Обов’язково, викладачі забезпечують впровадження зворотного зв’язку зі студентами та кураторами. 5) Пропонувати студентам цікаві для самопізнання та саморозвитку практичні та теоретичні завдання. За результатами дослідження визначено необхідність впровадження різних практичних завдань з фізичного виховання для студентів з метою підвищення їх теоретичної підготовки, формування ціннісного ставлення до занять фізичної культури і спорту, що дозволить студентам більше пізнати себе, мотивуючи на самостійні заняття з рухової активності.
Over the last two years, due to the COVID-19 pandemic, learning conditions have changed significantly and all educational institutions are trying to adapt to new challenges and find effective solutions. In NTU "KhPI", as in most universities, in the 2020-2021 academic years classes were held in distance and blended learning. Therefore, it is important to consider the organization of training sessions during the pandemic. Physical education is one of the disciplines at the university, which is aimed at the harmonious development of the student, allows to form a high efficiency and adaptability to working conditions, through ensuring a high level of health. Therefore, the aim of the study is to determine the main means of organizing physical education at the university in a pandemic. Objectives of the study: analyze theoretical information on the organization of the educational process of physical education in students; develop a set of measures to improve the educational process of physical education of students; to determine the effectiveness of experimental means of organizing physical education at the university in a pandemic; рrovide recommendations for the organization of the educational process of physical education of students in a pandemic. Research methods: analysis and generalization of scientific and methodological literature on the organization of physical education at the university; pedagogical supervision of the educational process of physical education at NTU "KhPI"; survey of students; mathematical and statistical methods. In the course of the research the main provisions on the organization of physical education classes for students in modern conditions were considered. A set of measures to improve physical education classes during the pandemic was presented, which allowed not to stop the educational process for students in the educational component of "Physical Education". The set of activities included: writing essays, performing practical work: compiling a set of exercises in their sport; performance of practical work "Anthropometric measurements and assessment of functional status"; performance of practical work "Map of individual lateral profile"; implementation of practical work "Determination of daily human energy consumption". The effectiveness of experimental means of organizing physical education at the university is also determined. The study presents recommendations for the organization of the educational process of physical education of students in a pandemic: 1) Students should have clear guidelines for practical work. 2) Students must understand and control the course of their work. 3) Students must have a set of physical exercises during the day (morning exercise, sports breaks while working on a computer, smartphone, etc.) and perform them. 4) Teachers must provide feedback to students and curators. 5) To offer students interesting for self-knowledge and selfdevelopment practical and theoretical tasks. According to the results of the study, the need to introduce various practical tasks in physical education for students in order to improve the theoretical training of students, the formation of values in physical culture and sports, because it will allow students to learn more about themselves, motivates them to independent physical activity.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6170-1749
orcid.org/0000-0002-6648-7355
orcid.org/0000-0002-8546-4159
orcid.org/0000-0003-3812-292X
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56371
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Boreiko_Orhanizatsiia.pdf261,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.