Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56383
Назва: Науково-технічна інтелігенція та її відповідальність за майбутнє світової цивілізації
Інші назви: Scientific and technical intelligence and its responsibility for the future of world civilization
Автори: Кіпенський, Андрій Володимирович
Пономарьов, Олександр Семенович
Ключові слова: розвиток науки, техніки і технологій; духовна деградація; природне середовище; доля цивілізації; development of science, engineering and technology; spiritual decline; natural environment; fate of civilization
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Кіпенський А. В. Науково-технічна інтелігенція та її відповідальність за майбутнє світової цивілізації / А. В. Кіпенський, О. С. Пономарьов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 93-98.
Короткий огляд (реферат): Показано, що на тлі розвитку науки, техніки і технологій відбувається помітна духовно-культурна й морально-етична деградація людського суспільства. При цьому метою статті є спроба відповісти на одне з найголовніших питань сьогодення – чому розвиток науки, техніки й технологій призводить до духовної деградації у суспільстві, до загострення взаємовідносин в системі «людина-суспільство-природа- техносфера». На думку авторів, однією з причин такого становища є те, що для представників науково- технічної інтелігенції шкала цінностей досить часто обмежується «досконалою конструкцією» у технічному відношенні, тобто – висока функціональність та надійність за низької вартості виробництва. Разом з істотним погіршенням екологічної ситуації це створює реальну загрозу самому існуванню нашої цивілізації. Ось чому саме зараз людина-творець науково-технічного прогресу повинна відчувати все більшу особисту відповідальність за долю світової цивілізації, за наслідки обраних шляхів і характеру розвитку людства, за його майбутнє. Показано, що для подолання кризи необхідно посилити соціально-гуманітарну складову підготовки науково-технічної інтелігенції. Тільки за таких умов можна досягти того, що її представники, які є учасниками творчого виробничого процесу, будуть спроможні підтримувати цей процес з гуманістичних позицій, у потрібному напрямку формувати громадську думку. Також треба формувати у науково-технічної інтелігенції відповідальність за технологічний розвиток світової цивілізації, підвищувати в її очах роль і значення у технологічному середовище таких категорій, як духовність, моральність та законність. Без цього в умовах бурхливого науково-технічного прогресу й інноваційного розвитку суспільство безумовно зіткнеться з нестабільністю, кризами та хаосом. На думку авторів подолати їх може тільки відповідним чином професійно підготовлена, висококультурна, духовна та відповідальна науково-технічна інтелігенція.
It is shown that against the background of the development of science and technologies, there is a noticeable spiritual, cultural, moral and ethical degradation of human society. At the same time, the purpose of the article is to attempt to answer one of the main questions of the present – why the development of science, technology and technology leads to spiritual degradation in society, to the aggravation of relationships in the system "man-societynature-technosphere". According to the authors, one of the reasons for this situation is that for representatives of the scientific and technical intelligentsia, the scale of values is quite often limited by "perfect design" in technical terms, that is high functionality and reliability at low production costs. Together with a significant deterioration in the environmental situation, this creates a real threat to the very existence of our civilization. That is why right now the person-creator of scientific and technological progress should feel an ever greater personal responsibility for the fate of world civilization, for the consequences of the chosen paths and the nature of human development, for its future. It is shown that to overcome the crisis, it is necessary to strengthen the social and humanitarian component of the training of scientific and technical intelligentsia. Only under such conditions can it be ensured that its representatives, who are participants in the creative production process, will be able to support this process from a humanistic standpoint in the necessary direction to shape public opinion. It is also necessary to form the responsibility of the scientific and technical intelligentsia for the technological development of world civilization, to increase in its eyes the role and significance in the technological environment of such categories as spirituality, morality and legality. Without this in the conditions of rapid scientific and technological progress and innovative development, society will certainly face instability, crises and chaos. According to the authors, they can only be overcome by a suitably professionally trained, highly cultured, spiritual and responsible scientific and technical intelligentsia.
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56383
Розташовується у зібраннях:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Kipenskyi_Naukovo-tekhnichna.pdf245,17 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.