Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56384
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКозлова, Олена Аркадіївнаuk
dc.date.accessioned2022-04-11T13:13:52Z-
dc.date.available2022-04-11T13:13:52Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationКозлова О. А. Соціологічний аналіз реклами як соціального інституту / О. А. Козлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 6-10.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56384-
dc.description.abstractСтаття присвячена соціологічному аналізу реклами як соціального інституту. Зазначається, що поняття «соціальний інститут» широко використовується в соціології ще з ХІХ сторіччя і є одним із найважливіших елементів соціальної структури суспільства. Реклама як соціальний інститут – це стійкі типи та форми соціальної практики, за допомогою яких упорядковується процес формування індивідуальних, групових і суспільних уявлень про ідеальну модель соціальної практики у сфері споживання, а також пропонуються шляхи реалізації цієї моделі для даної людини, групи, суспільства в цілому. Інституціональний підхід в соціології, передбачає аналіз структури, функцій (як явних, так і латентних, а також дисфункцій) того чи іншого соціального інституту. Проаналізовані функції реклами (до яких належать економічна – стимулювання споживачів до придбання товарів, що тим самим сприяє зростанню ділової активності, підвищенню обсягів капіталовкладень і кількості робочих місць; соціальна – інструментарій реклами дедалі частіше використовується для вирішення гострих соціальних проблем; політична – засоб боротьби за голоси виборців; світоглядна – реклама стає одним із найважливіших факторів формування світогляду людини; психологічна – реклама впливає на бажання та мрії покупця; освітня – у процесі перегляду реклами, а також упровадження нових технологій товарів і послуг, про які вона розповідає, людина може черпати для себе інформацію абсолютно з усіх сфер життя; естетична – кращі зразки рекламних звернень із часів їх першої появи і до наших днів можна вважати творами прикладного мистецтва). Також розглянуто дисфункції реклами в сучасному суспільстві. Дисфункція соціального інституту - явища невідповідності діяльності соціального інституту наявним соціальним потребам або негативні наслідки його функціонування. Дисфункції реклами проаналізовані автором під двома кутами зору – із соціальної та етичної точки зору й з економічної точки зору. Автором розкрито основні характеристики та тенденції, які визначають сучасний розвиток реклами у глобальному масштабі.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the sociological analysis of advertising as a social institution. It is noted that the concept of "social institution" has been widely used in sociology since the 19th century and is one of the most important elements of the social structure of society. Advertising as a social institution is stable types and forms of social practice, through which the process of formation of individual, group and social ideas about the ideal model of social practice in the sphere of consumption is streamlined, and ways of implementing this model for a given person, group, society as a whole are proposed. The institutional approach in sociology involves the analysis of the structure, functions (both explicit and latent, as well as dysfunctions) of a particular social institution. The article analyzes the functions of advertising (which include economic - stimulating consumers to purchase goods, which thereby contributes to the growth of business activity, an increase in investment and the number of jobs; social advertising tools are increasingly used to solve acute social problems; political - advertising as a means of fighting for votes, ideological - advertising is becoming one of the most important factors in the formation of a person's worldview, psychological - advertising affects the desires and dreams of the buyer; educational - in the process of viewing advertising, as well as the introduction of new technologies of goods and services about which it talks, a person can draw information from absolutely all spheres of life, aesthetic - the best examples of advertising messages from the time of their first appearance to the present day can be considered works of applied art). Dysfunctions of advertising in modern society are also considered. Dysfunction of a social institution is a phenomenon of inconsistency between the activities of a social institution and existing social needs or negative consequences of its functioning. Dysfunctions of advertising are analyzed by the author from two angles - from a social and moral point of view and from an economic point of view. The author identifies the main characteristics and trends that determine the modern development of advertising on a global scale.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectідеологічна функція рекламиuk
dc.subjectпсихологічна функція рекламиuk
dc.subjectосвітня функція рекламиuk
dc.subjectдисфункції рекламиuk
dc.subjectideological function of advertisingen
dc.subjectpsychological function of advertisingen
dc.subjecteducational function of advertisingen
dc.subjectadvertising dysfunctionsen
dc.titleСоціологічний аналіз реклами як соціального інститутуuk
dc.title.alternativeSociological analysis of advertising as a social institutionuk
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.01-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-6335-0612-
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Kozlova_Sotsiolohichnyi.pdf240,09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.