Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56387
Title: Розвиток науки та навчання через призму міжнародної конференції з компютерної лінгвістики та інтелектуальних систем CoLInS
Other Titles: Development of science and learning through the prism of the international conference on computer linguistics and CoLInS intellectual systems
Authors: Купріянов, Євген Валерійович
Оробінська, Олена Олександрівна
Шаронова, Наталія Валеріївна
Keywords: прикладна і компютерна лінгвістика; навчальний процес; соціальні мережі; опрацювання текстової інформації; natural environment; fate of civilization; moral; obligation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Купріянов Є. В. Розвиток науки та навчання через призму міжнародної конференції з компютерної лінгвістики та інтелектуальних систем CoLInS / Є. В. Купріянов, О. О. Оробінська, Н. В. Шаронова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 69-76.
Abstract: Стаття присвячена міжнародній науковій конференції CoLInS, яка стала платформою для обміну досвідом та новими знаннями в галузі компютерної лінгвістики та інтелектуальних систем між науковцями, студентами та аспірантами. Мета статті – висвітлити роль конференції у вдосконаленні навчального процесу та розвитку наукової думки на кафедрі інтелектуальних компютерних систем. Однією з головних проблем конференції є розробка інтелектуальних систем, призначених для опрацювання природної мови, що набула особливої актуальності у світлі того, що процес обміну інформації між учасниками освітнього процесу відбувається у глобальному середовищі з використанням різних засобів та месенджерів. Здебільшого неформальне навчання здійснюється у соціальних мережах, де обмін знаннями між учасниками з різними спеціальними знаннями відбувається спонтанно в межах неформальних груп та співтовариств за інтересами. Електронне навчання сприймається цифровою спільнотою як основний елемент соціального прогресу, що знаходить своє відображення у темах курсових робіт бакалаврів та магістрів, а також дипломних робіт магістрів спеціальності «Прикладна та компютерна лінгвістика». У свою чергу, це впливає на формування наступних напрямків майбутніх конференцій. Відзначено, що колектив кафедри ІКС піклується за просування своїх найбільш значних результатів науково-дослідної діяльності у навчальний процес та збереження індивідуального обличчя, яке має існуюча на кафедрі наукова школа.
The present article is devoted to the international scientific conference CoLInS, which has become a platform to exchange the experience and new knowledge in the field of computational linguistics and intelligent systems between scientists, students and graduate students. The purpose of the article is to highlight the role of the conference in improving the educational process and developing scientific thought at the Department of Intelligent Computer Systems. One of the main problems of the conference is the development of intelligent systems designed for natural language processing, which has become particularly relevant in the world of the fact that the process of information exchange between participants in the educational process takes place in a global environment using various applications and instant messengers. In most cases informal learning takes place in social networks, where the exchange of knowledge between participants with different specialized knowledge occurs spontaneously within informal groups and communities of interest. E-learning is perceived by the digital community as the main element of the social progress, which is reflected in the graduate projects of bachelors and masters, as well as masters works in the specialty "Applied and Computational Linguistics". In turn, this affects the formation of the next directions of the subsequent conferences. It is noted that the staff of the Department of ICS takes care of promoting their most significant results of research activities in the educational process and preserving the individual face that exists at the department of the scientific school.
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56387
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Інтелектуальні комп'ютерні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Kupriianov_Rozvytok.pdf333,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.