Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56396
Title: Психолого-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів хімічних фахів
Other Titles: Psychological and pedagogical conditions for forming a value relationship to the health of students of chemical specialties
Authors: Родигіна, Віта Петрівна
Keywords: активні методи навчання; студенти хімічних фахів; active teaching methods; students of chemical specialties
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Родигіна В. П. Психолого-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів хімічних фахів / В. П. Родигіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 76-80.
Abstract: У статті розглянута проблема формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів хімічних фахів, виділяються психолого-педагогічні умови даного процесу. Доведено, що у даний час проблема збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління займає одне з провідних місць в системі соціальних цінностей й пріоритетів суспільства. Будучи своєрідним показником суспільного прогресу та відображенням соціально-економічного благополуччя країни, здоров'я людини представляється потужним соціальним та економічним потенціалом суспільства. Здоров’я виступає інтегральним показником якості життя. Показано, що проблеми якості життя та здоров’я населення, особливо молоді, є предметом значної уваги багатьох науковців, суспільних діячів та держави, що знайшло своє відображення в законодавчих документах, а саме: Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», («Україна ХХІ століття»), Національній програмі «Діти України», Концепції «Здоров’я через освіту», Концепції гуманітарного розвитку України». Акцентовано увагу на несприятливі умови життя, що призводять до різних відхилень у моральному і фізичному здоров'ї підростаючого покоління, появи соціальних проблем, пов'язаних із захопленням молоді наркотичними і психічно активними речовинами, алкоголем та тютюнопалінням, які набувають катастрофічних масштабів. Розкрито необхідність формування ціннісного ставлення до здоров’я, що спонукає до осмислення позитивної педагогічної практики, аналізу наявних педагогічних ідей для надання допомоги підростаючому поколінню в пошуку ціннісних орієнтирів для ведення здорового способу життя. Обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я студентів хімічних фахів за допомогою використання активних методів навчання, спеціальних занять з оволодіння знаннями про здоров'я, що сприяють його підтримці, зміцненню та збереженню, широкого застосування методів емоційного впливу, спрямованих на формування ціннісного ставлення майбутніх фахівців до здоров'я.
The article examines the problem of forming a value attitude to health among students of chemical specialties, identifies the psychological and pedagogical conditions of this process. Currently, the problem of preserving and strengthening the health of the younger generation occupies one of the leading places in the system of social values and priorities of society. As a kind of indicator of social progress and a reflection of the socio-economic well-being of the country, human health appears to be a powerful social and economic potential of society. Health is an integral indicator of quality of life. Nowadays, the problems of quality of life and health of the population, especially young people, are the subject of considerable attention of many scientists, public figures and the state, which is reflected in numerous legislative documents, namely: Law of Ukraine «On Education», «On General Secondary Education», «On Higher Education», «Ukraine of the XXI Century» , the National Program «Children of Ukraine», the Concept of «Health through Education», the Concept of Humanitarian Development of Ukraine. At the same time, unfavorable living conditions lead to various deviations in the moral and physical health of the younger generation, the emergence of social problems associated with the hobby of young people for narcotic and psychoactive substances, alcohol and tobacco smoking, which are acquiring catastrophic proportions. Therefore, it is necessary to form a value attitude towards a healthy lifestyle, encourages the comprehension of positive pedagogical practice, analysis of existing pedagogical ideas to help the younger generation in search of values for leading a healthy lifestyle. The article substantiates the psychological and pedagogical conditions for the formation of a value attitude towards the health of students of chemical specialties through the use of active teaching methods, special classes for mastering knowledge about health, which contributes to its support, strengthening and preservation, the widespread use of methods of emotional impact, which are aimed at the formation of value attitudes future health professionals.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5547-1318
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56396
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Rodyhina_Psykholoho-pedahohichni.pdf200,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.