Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56398
Title: Електронна інформація як докази
Other Titles: Electronic information as evidence
Authors: Сємко, Михайло Олександрович
Крахмальов, Олександр Вікторович
Keywords: цифрова інформація; цифрові носії; доказова база; цивільне судочинство; digital information; digital media; evidence base; civil proceedings
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сємко М. О. Електронна інформація як докази / М. О. Сємко, О. В. Крахмальов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 48-51.
Abstract: Широке використання цифрової техніки як у повсякденному житті, так і у правоохоронній діяльності, ставить питання про використання цифрової інформації у доведенні у кримінальному упровадженні. Проте, єдиного визначення до цього часу не існує. Так, досить часто термін «цифрова інформація» визначається як інформація у вигляді сигналів будь-якої фізичної природи, що зафіксована на машинних носіях, зміст та/або властивості якої встановлюють наявність або відсутність обставин, що підлягають доведенню у кримінальному упровадженні. Важливо розуміти, що така інформація може створюватися, передаватися, зберігатися тощо не лише за допомогою комп’ютерної техніки, а й з використанням іншої апаратури (диктофони, цифрові фотоапарати, відеокамери, смартфони тощо). Цифрова інформація має об’єктивний характер. Це обумовлено тим, що її фіксування на цифровому носії відбувається без перероблення свідомістю людини – у тій формі, в якій вона об’єктивно існувала незалежно від сприйняття особи, яка її закріплює. Найчастіше ця інформація створюється поза рамками кримінального упровадження не для доведення її до відома органів досудового розслідування або суду, а зовсім з іншою метою. Наприклад, камери відеоспостереження можуть встановлюватися з охоронною метою або з метою профілактики і боротьби з правопорушеннями. Здійснення відеозапису виключає участь людського чинника, оскільки фіксація події відбувається в автоматичному режимі. Як наслідок, інформація, отримана подібним чином, має об’єктивний характер. Чинний КПК поняття «електронні докази» не містить, проте аналіз інших процесуальний кодексів (зокрема, КАС, ГПК та ЦПК) дозволяє встановити, що під цим поняттям розуміється інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі.
The widespread use of digital technology both in everyday life and in law enforcement raises the question of the use of digital information in evidence in criminal proceedings. However, there is still no single definition. Thus, quite often the term "digital information" is defined as information in the form of signals of any physical nature, recorded on computer media, the content and / or properties of which establish the presence or absence of circumstances to be proved in criminal proceedings. It is important to understand that such information can be created, transmitted, stored, etc. not only with the help of computer technology, but also with the use of other equipment (dictaphones, digital cameras, camcorders, smartphones, etc.). Analysis of the state of the issue. Digital information is objective. This is due to the fact that its fixation on digital media occurs without processing by human consciousness - in the form in which it objectively existed, regardless of the perception of the person who fixes it. Most often, this information is created outside the framework of criminal proceedings not to bring it to the attention of the pre-trial investigation or court, but for a completely different purpose. For example, CCTV cameras can be installed for security purposes or to prevent and combat crime. Making a video eliminates the participation of the human factor, because the recording of the event is automatic. As a result, the information obtained in this way is objective. The current CPC does not contain the concept of "electronic evidence", but the analysis of other procedural codes (including CAS, CPC and CPC) allows us to establish that this concept means information in electronic (digital) form that contains information about the circumstances relevant to the case , in particular, electronic documents (text documents, graphics, plans, photographs, video and audio recordings, etc.), websites (pages), text, multimedia and voice messages, metadata, databases and other data in electronic form.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7570-8500
orcid.org/0000-0002-3338-9724
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56398
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Зварювання"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_APRUS_Siemko_Elektronna.pdf177,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.