Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56403
Title: Динамічні ефекти в багатомасових реономних системах при високочастотній пульсації «форм» коливань
Other Titles: Dynamic effects in multi-mass rheonomic systems at high-frequency ripple of "forms" of oscillations
Authors: Калінін, Євген Іванович
Лебедєва, Ірина Анатоліївна
Лисиця, Дмитро Олександрович
Keywords: механічна система; багатомасова реономна система; амплітудно-частотна характеристика; форми коливань; mechanical system; multi-mass rheonomic system; amplitudefre-quency characteristic; vibration modes
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Калінін Є. І. Динамічні ефекти в багатомасових реономних системах при високочастотній пульсації «форм» коливань / Є. І. Калінін, І. А. Лебедєва, Д. О. Лисиця // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 3. – С. 137-141.
Abstract: Предметом досліджень статті є виродження першої форми при моногармонійній зміні коефіцієнта форми та за умови, коли частота пульсації «форм» коливань досягає другої парціальної частоти . Метою є оці- нка можливості виродження i-ої форми коливань при різних законах зміни збуджуючого впливу та аналіз да- ного явища. Завдання дослідження полягають у побудові принципів оцінки впливу високочастотних пульсацій параметрів системи на вільні коливання останньої. Застосовувані методи: описання динамічних моделей дифе- ренційними рівняннями; частотний аналіз; формування амплітудно-частотних характеристик. Отримані ре- зультати: для динамічної моделі з певними показниками приводу та веденої ланки визначено, що при гармо- нійній зміні функції руху з частотою пульсації, що перевищує одиницю при співвідношенні коефіцієнтів дем- пфування більше одиниці спостерігається ефект виродження першої форми коливань, в результаті чого частота коливань веденої ланки практично відповідає другій формі. Практична значущість роботи полягає у побудові моделі формування частотних характеристик динамічної моделі при високочастотній пульсації параметрів останньої. Для виявлення цих ефектів доводиться відмовлятися від традиційних уявлень про малість інерцій- них складових, викликаних нестаціонарністю форм коливань.
The subject of research in the article is the degeneration of the first form with a monoharmonic change in the form factor and provided that the pulsation frequency of the "forms" of oscillations reaches the second partial frequency. The goal is to assess the possibility of degeneration of the i-th form of oscillations under various laws of change in the exciting effect and to analyze this phenomenon. The objectives of the study are to build principles for assessing the impact of high frequency pulsations of system parameters on the free oscillations of the latter. Applied methods: description of dynamic models by differential equations; frequency analysis; formation of amplitude-frequency characteristics. The obtained results: for a dynamic model with certain indicators of the leading and driven links, it was determined that with a harmonious change in the motion function with a pulsation frequency that exceeds one, when the ratio of the damping coefficients is greater tha n one, the effect of degeneration of the first mode of vibration is observed, as a result of which the oscillation frequency of the driven link practically corresponds to the second form. The practical significance of the work lies in the construction of a model for the formation of frequency characteristics of a dynamic model with a high-frequency pulsation of the parameters of the latter. To identify these effects, one has to abandon the traditional ideas about the smallness of inertial components caused by the nonstationarity of vibration modes.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6191-8446
orcid.org/0000-0002-1349-0702
orcid.org/0000-0003-1778-4676
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.3.18
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56403
Appears in Collections:Кафедра "Комп’ютерна інженерія та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_3_Kalinin_Dynamichni.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.