Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5641
Title: Спектральний аналіз динамічних коливань як інтрумент дослідження економічного потенціалу підприємства
Authors: Матросова, Вікторія Олександрівна
Keywords: збалансованість системи; частота; амплітуда; суперпозиція; economic potential; spectrology; dynamics of vibrations; frequency; amplitude; superposition
Issue Date: 2013
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Матросова В. О. Спектральний аналіз динамічних коливань як інтрумент дослідження економічного потенціалу підприємства / В. О. Матросова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 22 (995). – С. 99-104.
Abstract: Пропонується використовувати спектральний аналіз, який має за мету дослідження монохромної параметричної динаміки та взаємовпливу параметрів системи різного ієрархічного рівня за допомогою середніх відхилень та дисперсії. Зроблено висновок про можливість застосування теорії коливань та хвиль при дослідженні динаміки параметрів економічного потенціалу.
It is suggested to use a spectrology that has for an object research of monochrome self-reactance dynamics and interference of parameters of the system of different hierarchical level by means of mean deviations and dispersion. Drawn conclusion about possibility of application of theory of vibrations and waves at research of dynamics of parameters of economic potential.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5641
Appears in Collections:Вісник № 22
Кафедра "Економічний аналіз і облік"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_HPI_2013_22_Matrosova_Spektralnyi.pdf538,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.