Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56499
Title: Theoretical bases of providing the economic sustainability of the enterprise
Other Titles: Теоретичні основи забезпечення економічної cтійкості підприємства
Теоретические основы обеспечения экономической устойчивости предприятия
Authors: Mishchenko, V. A.
Shevchenko, M. M.
Sitak, I. L.
Oryekhova, K. V.
Yavorsky, S. V.
Keywords: enterprise; functioning; economic stability; strategic management; financial security; economic security; підприємство; функціонування; економічна стійкість; фінансова стійкість; стратегічне управління; економічна безпека; фінансова безпека; предприятие; функционирование; экономическая устойчивость; финансовая устойчивость; стратегическое управление; экономическая безопасность; финансовая безопасность
Issue Date: 2019
Publisher: Університет банківської справи Національного банку України
Citation: Theoretical bases of providing the economic sustainability of the enterprise / Mishchenko V.A. [at al.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice = Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Ун-т банк. справи Нац. банку України, Харк. ін-т банк. справи. – 2019. – Vol. 3 (30). – P. 121-127.
Abstract: Ensuring economic sustainability of business entities is a guarantee of survival and the basis of stability of their position in the market, provides an advantage in attracting investment, obtaining loans, selecting contractors and attracting skilled personnel. The higher the sustainability of organizations that conduct entrepreneurial activity, the higher their adaptability, independence from changes on the market and, consequently, the less probability of bankruptcy. The purpose of the article is to study the essence of the concept of «economic stability», its types and factors that affect it as a necessary precondition for the sustainable development of the enterprise in a dynamic external and internal environment for appropriate management decision making. The requirements to ensure economic sustainability of the enterprise are: the necessity of permanent monitoring of the efficiency ensuring of enterprises, search for opportunities for responding the rapid changes in the internal and external environment and the formation of a strategy of activities, implementation of which occurs through redistribution of resources. That is why it is proposed to consider the specified characteristics as the basis for forming a mechanism for ensuring economic stability of the enterprise and developing a system of stability on various grounds. The semantic analysis of the category of sustainability, combined with the implementation of transformation processes, has made it possible to determine sustainability management as the appropriate level and quality of internal organizational changes to the requirements of a changing environment, to create conditions for the adoption of effective managerial decisions and to determine the ways and means of making changes. Achieving an appropriate level of stability is proposed by formation of an appropriate mechanism, which involves the allocation of methods and forms of influence on the processes of economic activity, each of which has its foundation, tools and leversю
Забезпечення економічної стійкості підприємства є запорукою життєздатності та основою стабільного економічного розвитку, конкурентної позиції та конкурентних переваг на ринку. Вона надає перевагу в залученні інвестицій, отриманні кредитів, виборі підрядників та залученні кваліфікованих кадрів. Що вища економічна стійкість підприємства, то вищою є його адаптивність, незалежність від змін на ринку і, отже, меншою є ймовірність банкрутства. Присвячено вивченню сутності поняття «економічна стійкість», його типів і факторів, які впливають на неї, як необхідної передумови сталого розвитку підприємства в динамічному зовнішньому і внутрішньому середовищі для ухвалення відповідних управлінських рішень. Установлено, що вимогами забезпечення економічної стійкості підприємства є: необхідність постійного моніторингу забезпечення ефективності діяльності підприємств, пошук можливостей реагування на швидкі зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі та формування стратегії діяльності, реалізація якої відбувається через перерозподіл ресурсів. Розглянуто суть категорії «стійкість» та уточнено тлумачення поняття «стійкість підприємства». Проведено аналіз літературних джерел поняття «економічна стійкість». Систематизація поглядів учених дозволила виявити різні позиції на поділ стійкості на види за змістом, ієрархією, середовищем, структурою, часом, керованістю, оцінками, значимістю. Розглянуто підходи до аналізу економічної стійкості підприємства, що існують на даний час в економічних науках. Висвітлено здатність впливати на функціонування підприємства окремих елементів економічної стійкості. Доведено необхідність актуалізації питання підтримки стійкості роботи національних підприємств, забезпечення можливостей ефективно адаптуватися до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі й формувати стратегії діяльності шляхом гнучкого перерозподілу ресурсів. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для топ-менеджменту підприємства при здійсненні стратегічного управління з метою збереження стійкості підприємства, підвищення її рівня та забезпечення ефективності функціонування у ринковому конкурентному середовищі.
Рассмотрена суть категории «устойчивость» и уточнено толкование понятия «устойчивость предприятия». Рассмотрены подходы к анализу экономической устойчивости предприятия, существующие в настоящее время в экономической науке. Доказана необходимость актуализации вопроса обеспечения устойчивости работы национальных предприятий, обеспечение возможностей эффективно адаптироваться к изменениям во внутренней и внешней среде и формировать стратегии деятельности путем гибкого перераспределения ресурсов. Результаты проведенного исследования могут быть полезными для топ-менеджмента предприятия при осуществлении стратегического управления и обеспечения эффективности функционирования предприятия.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7303-1639
orcid.org/0000-0003-2165-9907
orcid.org/0000-0002-1146-5730
orcid.org/0000-0003-0214-2750
orcid.org/0000-0003-3561-0143
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56499
Appears in Collections:Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FCAPTP_2019_3_Mishchenko_Theoretical_bases.pdf394,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.