Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56521
Title: Фразеологізми німецької мови з національно-культурним компонентом
Other Titles: German Phraseologies with the Component of Names of Monetary Units
Authors: Гаврилова, Ірина Миколаївна
Keywords: ідіоматичність; стійкі вирази; семантична двоплановість; парні сполучення; компаративні фразеологічні одиниці; idiomaticity; stable expressions; semantic dichotomy; paired combinations; comparative phraseological units
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Гаврилова І. Фразеологізми німецької мови з національно-культурним компонентом / Ірина Гаврилова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжв. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 32, т. 1. – С. 92-98.
Abstract: Фразеологія як ключовий аспект сфери мовної діяльності людини є цінним лінгвістичним спадком, в якому суспільство ідентифікує своє національне самоусвідомлення. Зосереджуючи увагу на мовному та духовному надбанні як окремого індивіду, так і всієї мовної спільноти, мова вміщує в собі фрагменти історії, культури, світогляду, релігії, що передаються з покоління в покоління та репрезентує національний характер народу крізь призму художньо-зображальних засобів мови. Мета дослідження полягає у встановленні національно-культурної своєрідності фразеологічних одиниць німецької мови, що відображають назви грошових одиниць на основі методів спостереження, порівняння, аналізу та функціонального методів. Фразеологічні одиниці з національно-культурним компонентом висвітлюють зв’язок своєрідності фразеологізмів з особливостями світобачення носіїв мови. Світ фразеології сучасної німецької мови є багатогранним, і кожен аспект його дослідження заслуговує на належну увагу. Саме фразеологічний код є елементом матеріальної культури, в якому найбільше збережені традиційні риси та уявлення народу про свою національну специфіку, і водночас він легше й швидше інших кодів піддається запозиченню, варіаціям, модифікаціям та інноваціям. Залежно від ознак фразеологічної одиниці пропонуються різні типи класифікацій фразеологічного фонду німецької мови. В останні десятиліття лінгвісти дедалі частіше досліджують фразеологічні одиниці з національно-культурної точки зору. Такі праці допомагають проаналізувати різноманітні системні зв’язки в мові, а також виявити загальні та специфічні характеристики національних особливостей. У статті було опрацьовано фразеологічні одиниці німецької мови, що містять позначення для поняття «гроші» Geld. У німецькій мові представлена велика кількість фразеологічних одиниць, які відображають назви грошових одиниць, що існували в різні історичні періоди. Найпоширенішими стрижневими компонентами фразеологізмів є der Pfennig, der Groschen, der Heller, der Batze, die Mark. З точки зору семантичної структури фразеологізми поділяються на повністю, частково або неідіоматичні звороти. У результаті цього дослідження було встановлено, що у пласті фразеологічних одиниць із компонентом назви грошових одиниць найчисленнішими є фразеологічні зрощення та єдності, в той час як фразеологічні сполучення продемонстрували найнижчий рівень творення.
Phraseology is a key aspect of human language activity where society can identify its national self-awareness. The language is focusing on the linguistic and spiritual heritage of both the individual and the entire community. It contains fragments of history, culture, religion, that will be transmitted from generation to generation and represent the national character of the people through the prism of artistic and pictorial means of language.The purpose is to establish the national and cultural identity of phraseological units of German language, which reflect the names of monetary units. The methods of observation, comparison, analysis and functional method are employed. The world of phraseology in modern German is multifaceted, and every aspect of its study deserves due attention.The phraseological code is the element of material culture in which the traditional features and ideas of the people about their national specificity are most preserved, and, at the same time, it is easier and faster to borrow, to modify and to innovate it than other codes. Depending on the characteristics of the phraseological unit there are different types of classifications of the phraseologisms in German language. In recent decades, linguists have increasingly researched phraseological units from a national-cultural point of view. Such works help to analyze various systemic connections in language, as well as to identify general and specific characteristics of national features.There are many of phraseological units presented in German language that reflect the names of monetary units that existed in different historical periods. The most common core components of phraseology are der Pfennig, der Groschen, der Heller. Considering the semantic structure phraseological units are divided into completely, partially or non-idiomatic inversions. As a result of this study, it was found that in the layer of phraseological units with the component of the name of monetary units, phraseological merging and unity are the most numerous. Finally we came to the conclusion that the connection between language and culture is most clearly traced in phraseology, it helps to make a step towards further development of intercultural competence.
DOI: doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214479
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56521
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APHN_2020_32_1_Havrylova_Frazeolohizmy_nimetskoi.pdf364,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.