Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56522
Title: Лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові
Other Titles: Lexical and Grammatical Features of Word Formation in Modern German
Authors: Гаврилова, Ірина Миколаївна
Keywords: словотворчі моделі; деривація; складання основ; конверсія; скорочення; types of word formation; derivation; addition; conversion; reduction
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Гаврилова І. Лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові / Ірина Гаврилова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжв. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 31, т. 1. – С. 285-289.
Abstract: У статті досліджено лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові зі встановленням різних способів словотвору, їхніх характеристик та способів творення. У німецькій мови існують словотворчі моделі, головними серед них є структури, зразки, схеми, що лежать в основі будь-якого німецького слова. Нові лексичні одиниці з’являються в результаті словоскладання, приєднання до основи словотворчого афіксу; особливим типом словотвору є перехід слова з однієї категорії частин мови в іншу, а також скорочення. Деривація передбачає творення нових слів за допомогою афіксів – реляційних, дериваційних, нульових. Безафіксна деривація визначається як імпліцитна, у свою чергу афіксальна називається експліцитною. У системі дієслова частіше використовують префікси, а в системі іменника і прикметника – суфікси. Німецькі складні слова складаються з двох або більше безпосередніх складників. Всі німецькі складні слова поділяють на три основні типи: атрибутивні композити, копулятивні композити, зсуви. Між безпосередніми складниками в атрибутивних композитах домінують відношення підпорядкування, в копулятивних композитах – відношення сурядності, а зсуви виникли зі словосполучень чи цілих речень. За формою сполучення існують справжні й несправжні складні слова. Іменники, перший компонент яких вживається в нефлективній формі, належать до справжніх. Другий тип композитів відрізняється тим, що його тип вживається із залишками давніх флексій. У разі конверсії відбувається перехід слова з однієї частини мови в іншу. Конверсія належить до імпліцитного типу утворення нових слів, тому що є безафіксним способом словотвору. Найпоширенішими типами конверсії в німецькій мові є субстантивація та ад’єктивація. Інтернаціоналізми як форма запозичень виникають спочатку в одній мові, потім переходять у більшість інших мов світу, пристосовуючись до морфологічної та орфографічної структурі цих мов. Одним із продуктивних способів словотвору в німецькій мові є скорочення, які класифікуються відповідно до того, яка частина слова скорочується і відпадає, а яка залишається. Словотвірні одиниці та процеси можна досліджувати структурними методами – дистрибутивним і трансформаційним аналізом, а також квантитавними методами.
The article examines the lexical and grammatical features of word formation in modern German with the establishment of different ways of word formation, their characteristics and methods of creation. In German there are word-formation models, the main among them are the structures, patterns, schemes that underlie any German word. Considering the features of this issue, we can say that in German there are such basic types of word formation as derivation, addition, conversion and reduction. Derivation involves the creation of new words with the help of affixes – relational, derivational, zero affixes. Non-affixal derivation is called implicit, in turn affixal is called explicit. After analyzing of scientific researches, it can be argued that in the system of verbs more often are used prefixes, and in the system of nouns and adjectives are used suffixes. German compound words consist of two or more direct components. All German compound words are divided into attributive and copulative. Among the direct components in attributive composites there are relations of subordination, which dominate, but in copulative composites thereare relations of congruence. According to the form of combination, there are real and unreal complex words. Nouns where the first component is used in the inflectional form belong to the real ones. The second type of composites differs through using of ancient inflections. The elements that connect parts of a compound word are called connective. At conversion there is a transition of a word from one part of speech to another. Conversion belongs to the implicit type of new word formation, because it is a non-fixed way of word formation. Having studied the methods of word formation, it can be argued that the most common types of conversion in the German language are substantiation and adjectivation. One of the productive ways of word formation in the German language is reduction, it is classified according to which part of the word is shortened and dropped, and which remains. Word-forming units and processes can be studied by structural methods distributive and transformational analysis, as well as quantitative methods.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2322-8051
DOI: doi.org/10.24919/2308-4863.1/31.213799
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56522
Appears in Collections:Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APHN_2020_31_1_Havrylova_Leksyko_hramatychni.pdf315,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.