Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56570
Title: Особливості управління товарною інноваційною політикою промислового підприємства в умовах четвертої промислової революції
Other Titles: Features of management of commodity innovation policy of industrial enterprise in the conditions of the fourth industrial revolution
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Keywords: товарна інноваційна політика; промислове підприємство; четверта промислова революція; commodity innovation policy; industrial enterprise; Fourth Industrial Revolution
Issue Date: 2022
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Citation: Ілляшенко С. М. Особливості управління товарною інноваційною політикою промислового підприємства в умовах четвертої промислової революції / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2022 р. / оргком.: Л. Дорогань-Писаренко [та ін.] ; Полтав. держ. аграрний ун-т. – Полтава, 2022. – С. 470-472.
Abstract: Запропоновано підхід до управління товарною інноваційною політикою промислового підприємства, який враховує особливості економічного розвитку спричинені четвертою промисловою революцією. Вибір конкретних варіантів товарної інноваційної політики передбачено здійснювати у кілька взаємопов’язаних етапів. Визначено зміст процедур виконання робіт для кожного з етапів. Розроблено алгоритм управління за формалізованими процедурами розробленням і реалізацією товарної інноваційної політики промислового підприємства.
An approach to the management of commodity innovation policy of an industrial enterprise is proposed, which takes into account the peculiarities of economic development caused by the fourth industrial revolution. The choice of specific variants of commodity innovation policy is envisaged to be carried out in several interrelated stages. The content of the procedures for performing work for each of the stages is determined. The algorithm of management according to formalized procedures for the development and implementation of commodity innovation policy of an industrial enterprise has been developed.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-8133-578X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56570
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illiashenko_Osoblyvosti_upravlinnia_2022.pdf499,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.