Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56627
Title: Parametric synthesis of the electronic control unit of the course stability system of the car
Other Titles: Параметричний синтез електронного блоку керування системи курсової стійкості автомобілю
Authors: Aleksandrov, Ye. Ye.
Aleksandrova, T. Ye.
Morhun, Ya. Yu.
Keywords: car dirigibility; directional stability system; channel of the body angular deflection; channel of lateral displacement of the center of mass; керованість автомобіля; система курсової стійкості; канал кутового відхилення корпуса; канал бічного зсуву центру мас
Issue Date: 2019
Publisher: ПП "Технологічний Центр"
Український державний університет залізничного транспорту
Citation: Aleksandrov Ye. Parametric synthesis of the electronic control unit of the course stability system of the car / Ye. Aleksandrov, T. Aleksandrova, Y. Morhun // Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Т. 6, № 9 (102). – С. 39-45.
Abstract: The problem of parametric synthesis of an electronic control unit for a brake system of a car is considered, which consists in the process of choice of values of the varied parameters of electronic CU. The selected parameters should provide the maximum margin of stability and maximum velocity of the closed-loop system of automatic control of a given direction of car movement in braking mode. This is important because modern high-velocity cars, operating in conditions of low-quality road surfaces of highways, often become objects of road traffic accidents, despite the fact that they are equipped with anti-lock braking and traction control systems. In this regard, the design development of the latest models of automotive equipment is aimed at creating directional stability systems, increased vehicle dirigibility in case of loss of wheel adhesion with the road surface. The problem is solved using the method of "frozen coefficients", which is based on the iterative process of sequential selection of numerical values of the varied parameters of the electronic unit. In particular, it is found that the characteristic equation of a closed-loop stability control system contains three variable parameters, and the system itself is a two-channel one. The first control channel for the inclination angle of the car body contains variable parameters, and the second control channel for side skid contains a variable parameter. It is shown that 5–6 steps of the iterative process are sufficient to obtain optimal values of the varied parameters that provide the maximum safety margin and maximum performance of the closed-loop vehicle stability program. The work proves the effectiveness of the developed algorithms for parametric synthesis of the electronic control unit for a car, the simplicity of their implementation, as well as the high quality of stabilization processes of the car body.
Розглядається задача параметричного синтезу електронного блоку керування гальмовою системою автомобіля, яка полягає в процесі вибору значень варійованих параметрів електронного блоку, що забезпечують максимальний запас стійкості і максимальну швидкодію замкнутої системи автоматичного управління заданим напрямом руху автомобіля в режимі гальмування. Це важливо, тому що сучасні швидкісні автомобілі що експлуатуються в умовах неякісних дорожніх покриттів автомобільних доріг, часто стають об'єктами дорожньо-транспортних пригод, незважаючи на оснащення їх антиблокувальними і противобуксувальними системами. У зв'язку з цим конструкторські розробки новітніх зразків автомобільної техніки спрямовані на створення систем курсової стійкості, підвищеної керованості автомобіля при втраті зчеплення коліс з дорожнім покриттям. Поставлена задача вирішується за допомогою методу «заморожених коефіцієнтів», в основі якого покладено ітераційний процес послідовного вибору чисельних значень варійованих параметрів електронного блоку. Зокрема встановлено, що характеристичне рівняння замкнутої системи підтримки курсової стійкості містить три варійованих параметра, а сама система є двоканальною. Перший канал управління по куту відхилення корпусу автомобіля містить варійовані параметри і другий канал управління по бічному зносу містить варійований параметр . Показано, що 5¸6 кроків ітераційного процесу достатньо для отримання оптимальних значень варійованих параметрів, що забезпечують максимальний запас стійкості і максимальну швидкодію замкнутої системи курсової стійкості автомобіля. В роботі доказана ефективність розроблених алгоритмів параметричного синтезу електронного блоку керування автомобілем, простота їх реалізації, а також висока якість процесів стабілізації корпусу автомобіля.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7525-6383
orcid.org/0000-0001-9596-0669
orcid.org/0000-0002-7399-4937
DOI: doi.org/10.15587/1729-4061.2019.188185
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56627
Appears in Collections:Кафедра "Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SIeZhPT_2019_6_9_Aleksandrov_Parametric_synthesis.pdf766,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.