Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56730
Title: Периклазошпінельні вогнетриви модифіковані TiO₂
Other Titles: Periclase-spinel refractory modified TiO₂
Authors: Борисенко, Оксана Миколаївна
Логвінков, Сергій Михайлович
Шабанова, Галина Миколаївна
Остапенко, Ігор Анатолійович
Гапонова, Олена Олександрівна
Keywords: обертова піч; периклазошпінельні вогнетриви; модифікатор; фізико-механічні властивості; мікроструктура; алюмомагнезіальна шпінель; герциніт; rotary kiln; periclase-spinel refractory; physical and mechanical properties; microstructure; hercynite
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Периклазошпінельні вогнетриви модифіковані TiO₂ / О. М. Борисенко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 9-14.
Abstract: На протязі останніх десятиліть продовжується розвиток та удосконалення вогнетривких матеріалів для футерування високотемпературних зон обертових печей. Основні вимоги, які пред’являють до вогнетривких виробів для футерівки обертових печей для випалу цементного клінкеру: висока щільність та міцність на стик, низька пористість і газопроникненість, підвищена стійкість до стирання, низька теплопровідність, висока корозійна стійкість та здатність до утворення захисного шару. Сьогодні основною метою сучасних дослідників є створення термостійкого вогнетриву з гнучкою структурою, що забезпечує його цілісність за високих температур й механічних навантаженнях, які мають здатність до утворення захисного шару обмазки. У роботі апробовано технологічний підхід введення до складу сировинної шихти для периклазошпінельних вогнетривів вібромолотого модифікатора. Показано взаємозв’язок фізико-механічних властивостей з вмістом окремих компонентів у вихідних складах шихт і відзначені напрямки протікання твердофазних процесів з їх участю. Відмічено особливості мікроструктури матеріалу зразка у взаємозв’язку з формуванням оптимального комплексу властивостей. Показано сприятливий для підвищення термостійкості матеріалу характер організації мікропор, що доповнює фазовий механізм адаптації ще і структурним ефектом демпфірування механічних напружень під час термоциклювання.
Over the past decades, the development and improvement of refractory materials for lining high-temperature zones of rotary kilns continues. The main requirements for refractory products for lining rotary kilns for cement clinker roasting are: high density and ultimate compressive strength, low porosity and gas permeability, increased abrasion resistance, low thermal conductivity, high corrosion resistance and the ability to form a protective layer.Today, the main goal of modern researchers is to create a heat-resistant refractory with a flexible structure that ensures its integrity at high temperatures and mechanical loads, which have the ability to form a protective coating layer. The interrelation of physical and mechanical properties with the content of individual components in the initial charge warehouses is shown, and the directions of solid-phase processes with their participation are noted. The features of the microstructure of the sample material are noted in relation to the formation of an optimal set of properties. It is shown that the nature of the organization of micropores is favorable for increasing the thermal stability of the material, which complements the phase adaptation mechanism also with the structural effect of damping mechanical stresses during thermal cycling.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2746-6797
orcid.org/0000-0001-5957-2386
orcid.org/0000-0001-7204-940X
orcid.org/0000-0002-9959-355Х
DOI: doi.org/10.20998/2079-0821.2021.02.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56730
Appears in Collections:Вісник № 02. Хімія, хімічна технологія та екологія
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_CCTE_Borysenko_Peryklazoshpinelni.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.