Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56748
Title: Моделювання продуктивного тиску в неоднорідному нафтоносному пласті
Other Titles: Modeling of producing pressure in heterogeneous oil-bearing reservoirs
Authors: Лубков, Михайло Валерійович
Захарчук, Оксана Олегівна
Дмитренко, Вікторія Іванівна
Петраш, Олександр Васильович
Keywords: комп’ютерне моделювання; нафтоносні родовища; фільтраційні процеси; oil-bearing deposits; reservoir pressure; computer modeling
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Моделювання продуктивного тиску в неоднорідному нафтоносному пласті / М. В. Лубков [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 72-79.
Abstract: Проведено чисельне моделювання розподілу падіння пластового тиску в околиці діючої свердловини з урахуванням неоднорідного розподілу фільтраційних характеристик (проникності та в’язкості нафти) в близький та віддаленій зонах дії свердловини з метою дослідження практичних аспектів фільтрації в неоднорідних нафтоносних пластах на основі комбінованого скінчено-елементно-різницевого методу для нестаціонарної задачі п’єзопровідності. Застосування комбінованого скінчено-елементно-різницевого методу дозволяє поєднувати переваги скінчено-елементного методу та методу скінчених різниць: моделювати геометрично складні області, знаходити значення в будь-якій точці досліджуваного об’єкта, при цьому застосування неявної різницевої схеми при знаходженні вузлових значень сітки забезпечує високу надійність та сходимість результатів. Показано, що інтенсивність процесів фільтрації в околиці діючої свердловини, головним чином залежить від проникності, і в меншій мірі від в’язкості нафти. Причому вплив проникності нафтової фази у віддаленій зоні (Rд < 5 м) більший у порівнянні з впливом у близькій зоні (Rд > 5 м) дії свердловини. У випадку низької проникності нафтової фази для підтримки стабільного видобутку нафти поблизу видобувної свердловини необхідно розміщувати нагнітальну свердловину. У випадку низької проникності нафтової фази для підтримки стабільного видобутку нафти поблизу видобувної свердловини необхідно розміщувати нагнітальну свердловину.
Numerical modeling of the distribution of the reservoir pressure drop in the vicinity of an operating well was carried out taking into account the inhomogeneous distribution of filtration characteristics (permeability and oil viscosity) in the near and distant zones of the well operation in order to study the practical aspects of filtration in heterogeneous oil-bearing formations based on a combined finite-element-difference method for nonstationary problem of piezoconductivity. The use of the combined finite-element-difference method enables to combine the advantages of the finiteelement method and the finite difference method: to model geometrically complex areas, to find the value at any point of the object under study, while the implicit difference scheme. It is shown that the intensity of filtration processes in the vicinity of the operating well depends mainly on the permeability, and, to a lesser extent, on the viscosity of the oil. Moreover, the influence of the permeability of the oil phase in the remote zone (Rd < 5 m) is greater than the effect in the close zone (Rd > 5 m) of the operating well. In the case of low permeability of the oil phase in the vicinity of the existing well, to maintain stable oil production, it is necessary to place an injection well near the production well. Using the method suggested, it is possible to predict the effect of the injection well on the formation pressure distribution in the formation.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2680-9508
orcid.org/0000-0002-4229-1964
orcid.org/0000-0002-1678-2575
orcid.org/0000-0001-8151-6460
DOI: doi.org/10.20998/2079-0821.2021.02.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56748
Appears in Collections:Вісник № 02. Хімія, хімічна технологія та екологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_CCTE_Sakhnenko_Modeliuvannia.pdf3,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.