Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56774
Title: Експериментальне дослідження зміни геометричних параметрів пожежних рукавів під час подачі вогнегасних речовин
Other Titles: Experimental study of changes the geometric parameters of fire hoses during the supply of extinguishing agents
Authors: Стась, Сергій Васильович
Биченко, Артем Олексійович
Колесніков, Денис Валерійович
Мигаленко, Олексій Іванович
Пустовіт, Михайло Олександрович
Keywords: пожежний рукав; транспортування води; вогнегасна рідина; робочий тиск; втрати напору; рукавна лінія; fire hose; hose line; water transportation; fire extinguishing liquid; working pressure; pressure losses
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Експериментальне дослідження зміни геометричних параметрів пожежних рукавів під час подачі вогнегасних речовин / С. В. Стась [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Гідравлічні машини та гідроагрегати = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser.: Hydraulic Machines and Hydraulic Units : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 39-42.
Abstract: Окремі напірні пожежні рукави різного діаметру і лінії, що складаються з них, є основною частиною системи транспортування води та робочих розчинів піноутворювачів до осередку пожежі. Максимальна довжина магістральних і робочих рукавних ліній в багатьох випадках є визначальним фактором ефективності гасіння пожежі. Дальність подачі вогнегасних засобів безпосередньо залежить від максимального напору пожежного насоса, втрат напору в магістральних і робочих рукавних лінях, необхідного напору на пристроях подачі вогнегасних засобів та висоти розташування пристроїв подачі вогнегасних засобів. Втрати напору в пожежному рукаві залежать від геометричних параметрів рукава, типу і стану внутрішньої поверхні пожежного рукава, кількості води, що проходить по рукаву за одиницю часу. При практичних розрахунках втрат напору в рукавній лінії прийнято використовувати величину гідравлічного опору одного пожежного рукава певного діаметру. Під дією робочого тиску геометричні параметри рукава і рукавної лінії змінюються, змінюється і значення гідравлічної шорсткості внутрішньої поверхні пожежного рукава. В роботі представлені результати вимірювання основних геометричних параметрів декількох видів пожежних рукавів при транспортуванні води (їх зовнішнього діаметра і довжини). Були використані 3 типи рукавів, зразки відібрано випадковим чином, всі рукави раніше використовувалися під час реальної роботи пожежних підрозділів оперативно-рятувальної служби. Кожного з типів рукавів було взято по 6 одиниць. Результати, представлені в роботі, є усередненням для кожного з трьох типів рукавів. Акцентовано увагу на зміну внутрішнього об'єму рукавів та їх маси, питання зміни втрат напору по довжині не розглядалися. Було практично підтверджено істотне подовження декількох типів рукавів при транспортуванні води.
Separate pressure fire hoses of different diameters and lines consisting of them are the main part of the system for transporting water and working solutions of foaming agents to the fire source. The maximum length of main and working hose lines in many cases is a determining factor in the effectiveness of fire extinguishing. The range of fire extinguishing agents supply directly depends on the maximum pressure of the fire pump, pressure losses in the main and working hose lines, the required pressure on the fire extinguishing equipment supply devices and the height of the fire extinguishing equipment supply devices. Pressure losses in the fire hose depend on the geometric parameters of the hose, the type and condition of the inner surface of the fire hose, and the amount of water passing through the hose per unit time. In practical calculations of pressure losses in the hose line, it is customary to use the value of the hydraulic resistance of one fire hose of a certain diameter. Under the influence of the working pressure, the geometric parameters of the hose and hose line change, and the value of the hydraulic roughness of the inner surface of the fire hose also changes. The paper presents the results of measuring the main geometric parameters of several types of fire hoses during water transportation (their outer diameter and length). 3 types of hoses were used, samples were selected randomly, all hoses were previously used during the real activity of firefighting units. Each of the types of hoses was taken 6 units. The results presented in this paper are averaged for each of the three types of hoses. Attention was paid to changes in the internal volume of the hoses and their mass, the issues of changing the pressure loss along the length were not considered. Significant elongation of several types of hoses during water transportation was practically confirmed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6139-6278
orcid.org/0000-0003-3788-3268
orcid.org/0000-0002-4068-3454
orcid.org/0000-0002-2750-1556
orcid.org/0000-0001-5313-1459
DOI: doi.org/10.20998/2411-3441.2021.2.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56774
Appears in Collections:Вісник № 02. Гідравлічні машини та гідроагрегати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_HMH_Stas_Eksperymentalne.pdf310,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.