Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56843
Title: Науково-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження)
Other Titles: Scientific And Organizational Activities of Apollon Mevius in the Field of Metallurgy (to the 200th Anniversary of his Birth)
Научно-организационная деятельность Аполлона Мевиуса в области металлургии (к 200 летию со дня рождения)
Authors: Журило, Дмитро Юрійович
Keywords: Мевіус; металургія; гірнича справа; чавун; викладання; мінеральне паливо; Mevius; metallurgy; mining; cast iron; teaching; mineral fuels; Мевиус; металлургия; горное дело; чугун; преподавание; минеральное топливо
Issue Date: 2020
Publisher: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Citation: Журило Д.. Ю. Науко-во-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Журило Дмитро Юрійович // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. – 2020. – № 1. – [С. 168-186]. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56843, вільний (дата звернення 13.05.2022 р.).
Abstract: У статті наведено біографічні дані та професійні досягнення видатного металурга, лауреата Демидівської премії Аполлона Федоровича Мевіуса. Показано походження Мевіуса, наведено дані за його місцем навчання, а так само служби по гірському відомству Російської імперії. Показано, що Мевіус, будучи начальником Луганського гірничого округу, активно сприяв розвитку вітчизняного гірничо-рудного комплексу, становленню Керченської металургії, геологічних пошуків і будівництва металургійних підприємств. Пояснені причини, за якими маститий вчений, колишній начальник Луганського гірничого округу не отримав посади професора кафедри металургії в Санкт-Петербурзі. Наведено результати роботи Мевіуса в З'їзді гірничопромисловців Півдня Росії, прийоми та методи статистичної обробки, детально розроблені ним і покладені в основу діяльності організованого Харківського комітету з перевезень мінерального палива. Наведено основні друковані роботи Аполлона Федоровича, в яких він передбачив будівництво декількох заводів металургійного профілю. У статті показано результати роботи Аполлона Федоровича Мевіуса в 1887-95 рр. викладачем металургії в Харківському практичному технологічному інституті, його досягнення на цій роботі і причини, з яких він залишив педагогічну діяльність. Незважаючи на те, що Аполлон Федорович Мевіус увійшов в історію науки і техніки як видатний вчений, який боровся за технічний прогрес своєї Батьківщини, його ім'я в Харкові не увічнено ні пам'ятником, ні назвою вулиці, ні навіть меморіальною дошкою на будинках, в яких він працював або проживав. Аполлон Мевіус автор не тільки класичних книг з металургії, а й технічного французько-російського словника, який він складав 28 років. Словник надав велику допомогу російським інженерам і технікам, яким за родом своїх занять доводилося звертатися до іноземної технічної літератури. Таким чином, Аполлон Федорович Мевіус був одним з найосвіченіших гірничих інженерів свого часу, видатним педагогом і вченим, збагатив вітчизняну технічну літературу фундаментальними працями з ливарної справи та металургії чорних металів. Праці Мевіуса не втратили свого значення і сьогодні.
This article describes the life history and professional achievements of Apollon Fedorovich Mevius, an outstanding metallurgist and a laureate of the Demidov Prize. Mr. Mevius’ origin and education as well as his service for the Mining Administration of the Russian Empire are depicted. It is described how Mr. Mevius as a head of the Lugansk mountain region promoted the development of the national mining industry, rise of the Kerch metallurgy, geological surveys and construction of the smelting plants. The reasons why a prominent scholar and a former head of Lugansk mountain district has not been appointed to a metallurgy professorship in Saint Petersburg are explained. The details on Mr. Mevius’ work at the Congress of South Russia Mine Operators, the methods and practices of statistical processing, elaborated and laid in the foundation for the activities of the organized Kharkov Committee for the Mineral Fuels Transportation are provided. Mr. Mevius’ main printed works where he predicted the construction of a number of smelting plants are considered. The article also shows the results of Mr. Mevius’ work in 1887-1895 as a lecturer of metallurgy in the Kharkov Practical Technological Institute, his achievements in this assignment and the reasons why he left teaching. Despite the fact that Apollon Fedorovich Mevius left a mark in the science and technology history as an outstanding scientist who championed the technological advances of his country, his name in Kharkov is not memorized by a monument, a street name nor even plaques on the buildings he worked or lived in. Apollon Mevius is the author of not only the classical books on metallurgy but also the French-Russian technical dictionary, which he was compiling for 28 years. This dictionary greatly helped Russian engineers and technicians who in their profession needed to turn to foreign technical books.Thus Apollon Mevius was one of the most accomplished mining engineers of his time, a teacher and a scientist who enriched the domestic technical books with landmark works on foundry engineering and metallurgy of ferrous metals. The works of Mr. Mevius have not lost their actuality today.
В статье приведены биографические данные и профессиональные достижения выдающегося металлурга, лауреата Демидовской премии Аполлона Фёдоровича Мевиуса. Показано происхождение Мевиуса, приведены данные по его месту учёбы, а также службы по Горному ведомству Российской империи. Показано, что Аполлон Мевиус, будучи начальником Луганского горного округа, активно способствовал развитию отечественного горно-рудного комплекса, становлению Керченской металлургии, геологических изысканий и строительства металлургических предприятий. Пояснены причины, по которым маститый учёный, бывший начальник Луганского горного округа не получил должности профессора кафедры металлургии в Санкт-Петербурге. Приведены результаты работы Мевиуса в Съезде горнопромышленников юга России, приёмы и методы статистической обработки, детально разработанные им и положенные в основу деятельности организованного Харьковского комитета по перевозкам минерального топлива.Приведён перечень основных печатных работ Аполлона Фёдоровича, в которых он предсказал постройку нескольких заводов металлургического профиля. В статье показаны результаты работы Аполлона Фёдоровича Мевиуса в 1887-95 гг. преподавателем металлургии в Харьковском практическом технологическом институте, его достижения на этой работе и причины, по которым он оставил преподавание. Несмотря на то, что Аполлон Фёдорович Мевиус вошёл в историю науки и техники как выдающийся учёный, боровшийся за технический прогресс своей Родины, его имя в Харькове не увековечено ни памятником, ни названием улицы, ни даже мемориальной доской на зданиях, в которых он работал или проживал. Аполлон Мевиус – автор не только классических книг по металлургии, но и технического французско-русского словаря, который он составлял 28 лет. Словарь оказал большую помощь русским инженерам и техникам, которым по роду своих занятий приходилось обращаться к иностранной технической литературе. Таким образом, Аполлон Фёдорович Мевиус был одним из самых образованнейших горных инженеров своего времени, педагогом и учёным, обогативший отечественную техническую литературу капитальными трудами по литейному делу и металлургии черных металлов. Труды Мевиуса не потеряли своего значения и сегодня.
ORCID: orcid.org /0000-0002-0015-9412
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56843
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INB_2020_1_Zhurylo_Naukovo_orhanizatsiina.pdf895,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.