Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56845
Title: Наукова біографія професора С. М. Андоньева (1910-84 рр.)
Other Titles: Scientific Biography Professor S. M. Andonyev (1910-84)
Authors: Журило, Дмитро Юрійович
Keywords: Андоньев; металургія; випарювальне охолодження; пар; печі; чорна металургія; вода; Andonyev; metallurgy; evaporation cooling; steam; furnaces; ferrous metallurgy; water
Issue Date: 2020
Publisher: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Citation: Журило Д.. Ю. Наукова біографія професора С. М. Андоньева (1910-84 рр.) [Електронний ресурс] / Дмитро Журило // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фа-хове вид. – 2020. – № 4. – [С. 139-152]. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56845, вільний (дата звернення 13.05.2022 р.).
Abstract: У статті наведено біографічні дані та описано видатні професійні досягнення в галузі металургії лауреата Сталінської (Державної) премії Сергія Михайловича Андоньева. Показано походження Андоньева, наведено дані за його освітою, місцем роботи, та оприлюднено напрямок його основних праць у період до Другої світової війни. Наведено причини, які спонукали Сергія Михайловича Андоньева до винахідницької діяльності. Описано вкрай важкі умови праці в евакуації у Казахстані під час Другої світової війни при спробі забезпечити вітчизняну металургію вкрай важливим ферохромом. У статті пояснено вплив науково-технічної революції на складені віками вимоги щодо проектування підприємств металургійного профілю. Визначено, що завдяки внеску в науку і техніку таких видатних інженерів, як С. М. Андоньев, в першій половині ХХ сторіччя вдалося корінним способом змінити ці вимоги, відійти від архаїчних традицій, прискорити розвиток технічного прогресу. На основі власних досліджень, вченому та винахіднику вдалося отримати наукове підґрунтя і практичні навички побудови оригінальних систем охолодження металургійних та нагрівальних печей, установок безперервного розливання сталі. Його розробки випереджували аналогічні світові на декілька десятирічь і розвинені країни світу вимушені були придбати ліцензії на виробництво аналогічних систем охолодження металургійних та нагрівальних печей. Після захисту докторської дисертації, вчений займає посаду директора створеного науково-дослідного інституту. Праці цього інституту, головним чином, було спрямовано на удосконалення та створення основних та допоміжних процесів металургії з мінімальною шкідливістю навколишньому середовищу, у комплексному використанні теплових параметрів металургії, значного зростання виробництва металу за рахунок більш оптимального використання існуючих ресурсів та зміни застарілих технологій. Праці видатного вченого отримали світове признання, а їх автор за запровадження результатів досліджень у виробництво був нагороджений орденами та медалями. Таким чином, в історію науки і техніки Сергій Михайлович Андоньев увійшов, як видатний вчений, автор фундаментальних розробок та класичних книг з конструювання допоміжного обладнання з металургії, автор нового напрямку з вторинного використання теплових ресурсів чорної та кольорової металургії. Праці видатного винахідника та педагога не втратили свого значення і сьогодні.
The article provides biographical data and describes outstanding professional achievements in the field of metallurgy of the winner of the Stalin (State) Prize Sergey Mikhailovich Andonyev. The origin of Andonyev is shown, data on his education and place of work are given, and the direction of his main works in the period before the Second World War is made public. The reasons that prompted Sergei Mikhailovich Andonyev to invent are given. Extremely difficult working conditions during evacuation in Kazakhstan during World War II are described in an attempt to provide domestic metallurgy with extremely important ferrochrome. The article explains the impact of the scientific and technological revolution on the requirements for designing metallurgical enterprises that have been established for centuries. It is determined that thanks to the contribution of such outstanding engineers as S. M. Andonyev to science and technology, in the first half of the twentieth century it was possible to radically change these requirements, move away from archaic traditions, and accelerate the development of technological progress. Based on his own research, the scientist and inventor managed to obtain scientific foundations and practical skills in building original cooling systems for metallurgical and heating furnaces, continuous steel casting installations. Its developments were several decades ahead of similar global developments, and the developed countries of the world were forced to purchase licenses for the production of similar cooling systems for metallurgical and heating furnaces. With the Diploma of Doctor of science, the scientist received the position of director of the established research institute. The main works of this institute were aimed at improving and creating the main and auxiliary processes of metallurgy with minimal harm to the environment, in the integrated use of thermal parameters of metallurgy, a significant increase in metal production due to more optimal use of existing resources and changes in outdated technologies. The works of the outstanding scientist received worldwide ecognition, and their author was awarded Orders and medals for their introduction into production. Thus, Sergey Mikhailovich Andonyev entered the history of Science and technology as an outstanding scientist, author of fundamental developments and classic books onthe design of auxiliary equipment in metallurgy, author of a new direction on the secondary use of thermal resources in ferrous and non-ferrous metallurgy. The works of the outstanding inventor and teacher have not lost their significance today.
ORCID: orcid.org /0000-0002-0015-9412
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56845
Appears in Collections:Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INB_2020_4_Zhurylo_Naukova_biohrafiia.pdf691,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.